top of page

Trang Nhà  <  Thi Kệ  < Đề Thơ Nơi Hồ Lặc Đàm

Đề Thơ Đầm Lặc Đàm

Tác giả: Tể tướng Bùi Hưu (791-846)

Dịch thơ: Sa-môn Sakya Minh-Quang

Lặc Đàm danh thắng là đây
Uy nghiêm tháp Tổ bên mây bạn cùng
Kiếp dài có khởi có chung
Đạo phong chân thật mãi cùng thời gian
Tuổi già, không có người già
Ai tri âm đó để mà hiểu nhau?
Đến đây lòng nhẹ trần lao
Công danh bỗng tự rơi vào lãng quên!

(Tể tướng Bùi Hưu-Sakya Minh-Quang dịch)

Nguyên văn:

Đề Lặc Đàm
題泐潭

Lặc đàm hình thắng địa
泐潭形勝地
Tổ tháp tại vân mi
祖塔在雲湄
Hạo kiếp hữu cùng nhật
浩劫有窮日
Chân phong vô trụy thì
真風無墜時
Niên hoa không tự lão
歲華空自老
Tiêu tức cánh thùy tri
消息竟誰知
Đáo thử khinh trần lự
到此輕塵慮
Công danh tự khả di
功名自可遺

IMG_0422.JPEG
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page