top of page

Ai Là Bồ-Tát

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Ai Là Bồ-Tát do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại tư gia của Phật tử Minh-Giác - Indianapolis, IN vào ngày 17 tháng 2, 2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page