top of page

Biêt Ơn - Nhân Duyên Phát Tâm Bồ-Đề II

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Biết Ơn - Nhân Duyên Phát Tâm Bồ-Đề II do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng trong Khóa Tu Học Mùa Đông 11/2019 tại Chùa Diệu Pháp - CA

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page