top of page
Thi Kệ Giảng Thoại: Gánh Được Buông Được

   

     Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Thi Kệ Giảng Thoại: Gánh Được Buông Được do Thầy Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Tu Viện Thiện Tường. 

bottom of page