top of page

Bốn Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm Phần II

Kính mời quý Phật tử lắng nghe bài Pháp: Bốn Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm II do TT. Viện Chủ Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Hội Phật Học Đuốc Tuệ - Westminter, CA ngày 16 tháng 12, 2018. Bốn Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm: Lý vô ngại Pháp giới, Sự vô ngại Pháp giới, Lý Sự vô ngại Pháp giới, Sự Sự vô ngại Pháp giới.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page