top of page

Trang Nhà  <  Tin Tức

"Lòng Bi răn dạy vang như sấm
Tâm Từ che chở mát dường mây
Tuôn dòng cam lộ mưa Chánh Pháp
Phiền não lửa lòng dứt sạch ngay!"

         Kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn

 

   Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

   Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

   Kính thưa quý Phật tử và đồng hương xa gần:

   Bồ-tát Quán Thế Âm là Mẹ hiền của tất cả chúng sinh. Với tâm đại từ bi bình đẳng từ vô lượng kiếp đến nay Ngài đã không ngừng vào sinh ra tử để cứu độ chúng sinh. Giữa biển khổ ba đào Ngài là chiếc thuyền lớn đưa người đến bờ an lạc trong đường hiểm tối tăm, Ngài là sao Bắc Đẩu chỉ người đến chốn bình yên. Chỉ cần chúng sinh thiết tha cầu nguyền Ngài đều không bỏ một ai: 

   Ba mươi hai tướng hiện Ta-bà

   Giáo hóa muôn loại kiếp Hằng sa

   Ngàn chổ nguyện cầu ngàn chổ ứng

   Thuyền từ biển khổ độ người ra!

                Kệ tán dương Bồ-tát Quán Âm

   

   Lễ Vía đức Bồ-tát Quán Thế Âm năm nay cũng là lễ kỷ niệm đệ nhị chu niên ngày Thiền Đường Bát Nhã thành lập. Đại lễ sẽ được tổ chức tại Thiền Đường Bát Nhã vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 23 tháng 10 năm 2016, cùng với sự chứng minh chủ trì của TT. Tu Viện Thiện Tường, TT. Trụ Trì chùa Quang Minh Chicago, Ni sư và ni chúng chùa Kim Cang Iowa. 
   Kính mời quý Phật tử và đồng hương cùng về chùa tham dự Lễ Vía Đức Quán Thế Âm lúc 7:30 pm thứ 7 ngày 22 tháng 10 và 10 am Chủ Nhật ngày 23 tháng 10 2016 tại Thiền Đường Bát Nhã.

   Phật tử nào có gởi hình hay gởi tro cốt người thân của mình tại chùa, xin cùng về chùa để làm lễ cầu siêu chung thân nhân của mình. Các Phật tử khác có thể ghi tên cầu siêu và cầu an cho cha mẹ quá vãng, cha mẹ hiện tiền cùng Cửu Huyền Thất Tổ để thể hiện tinh thần nhớ ơn và đền ơn nhân ngày Đại Lễ. Danh sách cầu an và cầu siêu có thể gởi về chùa trước hay ghi tại bàn thư ký trong ngày lễ. 

    Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

   TM. Thiền Đường Bát Nhã

   Viện chủ Sakya Minh-Quang

   Trân trọng kính mời. 

bottom of page