top of page

Cập nhật tin tức xây dựng Tu Viện Thiện Tường
 

Trời Champaign đã ấm trở lại, nhà thầu tiếp tục làm parking lot và driveway cho Tu Viện Thiện Tường. Giữa tháng Ba này Tuệ Giao từ Hawaii sẽ qua làm bên trong chánh điện, hy vọng lúc đó Quảng Chánh cũng có thể sắp xếp về công quả đóng bàn Phật, bàn tổ và bàn linh. Các Phật tử biết xây dựng, ai có thể sắp xếp công việc về chùa công quả đượcxin liên lạc với chùa nha. GIAI ĐOẠN NÀY CHÙA RẤT CẦN CÔNG QUẢ!!!
Công quả cúng dường phước Hằng-sa
Hằng-sa phước báu tự tâm ra
Tâm ra hỷ xả không bản ngã
Bản ngã chỉ làm phước tiêu ma!
Sakya Minh-Quang

bottom of page