top of page

Kệ Khuyên Phóng Sanh

Mua thịt muốn thịt tươi

Mua cá muốn cá sống

Mua áo muốn áo đẹp

Mua nhà muốn nhà to.

Nhưng khuyên mua mang thả

Một đồng cũng không cho!

Suối vàng đường trơn trợt

Chết chắc mà chẳng lo!

    Thiền sư Từ Thọ

    Sa-môn Sakya Minh-Quang dịch

  Kính tặn Chùa Hưng Thiền - Đồng Tháp

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
ke phong sanh 3.jpg
bottom of page