top of page

Kệ Tọa Thiền Buổi Sáng

Ngâm:
     Canh năm tỉnh thức tọa thiền
     Tinh thần đề khởi, trang nghiêm tu trì
     Quán sâu các pháp hữu vi
     Như mộng, như huyễn, khác gì sương mai.
     Bóng trăng, bọt nước không sai
     Lại như điện chớp chợt bay ngang trời!
     Tánh không quán chiếu không lơi
     Kim Cương Phật nhãn nhìn đời như như. 
     Đại chúng xin hãy thiền tư
     Một phen thể nghiệm chân như niết-bàn.
Xướng:
     Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Đại chúng hòa:
     Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật
        (Xướng và hòa lặp lại, tất cả 3 lần)
                Sakya Minh-Quang
                Tu Viện Thiện Tường

kệ tọa thiền buổi sáng.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page