Một Phen Buông Xuống

Khổ tự ôm vào trách ai đây?

Tìm thầy hỏi Đạo, Đạo trong tay!

Một phen buông xuống, sen hồng nở

Hạnh phúc bây giờ và ở đây!

       Sakya Minh-Quang

hinh thang 5-6.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg