top of page

Một Phen Buông Xuống

Khổ tự ôm vào trách ai đây?

Tìm thầy hỏi Đạo, Đạo trong tay!

Một phen buông xuống, sen hồng nở

Hạnh phúc bây giờ và ở đây!

       Sakya Minh-Quang

hinh thang 5-6.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page