top of page

Tâm Bình Thường

Quá khứ qua rồi chớ vấn vương

Tương lai chưa đến chẳng lo lường

Hiện tại tâm bình thường là Đạo

Niệm Phật tự nhiên sẽ kiết tường.

              Sakya Minh-Quang

hinh bia.jpg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page