top of page

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Tinh Yếu Lương Hoàng Sám do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại chùa Quang Minh - TX, ngày 26 tháng 10, 2019.

Tinh Yếu Lương Hoàng Sám

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page