top of page

Tri Ân

Xuân về người lắm kiểng hoa

Còn ta tuyết trắng một nhà tịnh thanh

Phổ Hiền pháp giới hiện thành

Một màu ngân sắc sẵn dành tri âm!

Vô tình thuyết Pháp thậm thâm

Bài kinh không chữ vẫn nằm muôn phương

Ngày đêm sáu buổi tuyên dương

Chân thường trong cõi vô thường diệu thay!

Một đời chết mộng sống say

Trong cơn tuyết lạnh chợt hay Xuân về!

Từ khi thức tỉnh cơn mê

Ngữ ngôn thế giới đi về thong dong!

Tri ân tuyết lạnh mùa đông

Cho ta biết được hương nồng Mai xưa!

Dù bao bão tuyết nắng mưa

Mùa Xuân kiếp ngoại vẫn chưa phai màu!

     Sakya Minh-Quang

Viết tại Tu Viện Thiện Tường ngày 09 tháng 02, 2021.

Nhân dịp tất niên năm Canh Tý, chuẩn bị đón tân niên năm Tân Sửu, Thầy thân tặng bài thơ này đến tất cả học trò và Phật tử xa gần đã hiểu và thương thầy từ trước đến nay. Tri ân quý vị đã hết lòng hộ Pháp cho thầy trên con đường hoằng Pháp lợi sinh nhiều khó khăn nơi Hải ngoại.

Nam-mô Thường Tri Ân Bồ-tát Ma-ha-tát.

IMG_1663.JPG
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page