top of page

Tu Trong Bận Rộn

Kính mời quý Phật tử lắng nghe bài Pháp: Tu Trong Bận Rộn do TT. Sakya Minh-Quang tuyết giảng tại tư gia Phật tử Phụng tại Kokomo, IN ngày 18 tháng 2, 2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page