top of page

Hình ảnh Lễ Vía Quán Âm & Lễ Cầu Nguyện Xây Hồ Tịnh Tâm ngày 4 tháng 11, 2018

1.JPG
2.JPG
IMG_1711.JPG
IMG_1707.JPG
IMG_1712.JPG
IMG_1706.JPG
IMG_1701.JPG
IMG_1713.JPG
IMG_1716.JPG
IMG_1717.JPG
IMG_1719.JPG
IMG_1725.JPG
IMG_1727.JPG
IMG_1726.JPG
IMG_1729.JPG
IMG_1730.JPG
IMG_1731.JPG
IMG_1732.JPG
IMG_1737.JPG
IMG_1733.JPG
IMG_1736.JPG
IMG_1746.JPG
IMG_1740.JPG
IMG_1743.JPG
IMG_1741.JPG
IMG_1745.JPG
IMG_1748.JPG
IMG_1747.JPG
IMG_1751.JPG
IMG_1760.JPG
IMG_1761.JPG
IMG_1752.JPG
IMG_1755.JPG
IMG_1754.JPG
IMG_1765.JPG
IMG_1763.JPG
IMG_1766.JPG
IMG_1767.JPG
IMG_1769.JPG
IMG_1770.JPG
IMG_1768.JPG
IMG_1776.JPG
IMG_1778.JPG
IMG_1780.JPG
IMG_1779.JPG
IMG_1781.JPG
IMG_1782.JPG
IMG_1783.JPG
IMG_1784.JPG
IMG_1787.JPG
IMG_1789.JPG
IMG_1790.JPG
IMG_1792.JPG
IMG_1794.JPG
IMG_1799.JPG
IMG_1803.JPG
IMG_1804.JPG
IMG_1800.JPG
IMG_1798.JPG
IMG_1807.JPG
IMG_1808.JPG
IMG_1810.JPG
IMG_1809.JPG
IMG_1814.JPG
IMG_1823.JPG
IMG_1817.JPG
IMG_1815.JPG
IMG_1816.JPG
IMG_1818.JPG
IMG_1819.JPG
IMG_1820.JPG
IMG_1828.JPG
IMG_1835.JPG
IMG_1829.JPG
IMG_1834.JPG
IMG_1831.JPG
IMG_1842.JPG
IMG_1840.JPG
IMG_1868.JPG
IMG_1851.JPG
IMG_1862.JPG
IMG_1867.JPG
IMG_1857.JPG
IMG_1854.JPG
IMG_1846.JPG
IMG_1854.JPG
IMG_1855.JPG
IMG_1879.JPG
IMG_1877.JPG
IMG_1880.JPG
IMG_1838.JPG
IMG_1601.JPG
IMG_1643.JPG
IMG_1602.JPG
IMG_1621.JPG
IMG_1639.JPG
IMG_1612.JPG
IMG_1613.JPG
IMG_1632.JPG
IMG_1616.JPG
z0.JPG
z3.JPG
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page