top of page

Lục Thời Vô Thường Cảnh Sách Kệ
六時無常警策偈

Tác giả: Thiền sư Trần Thái Tông

Sa-môn Sakya Minh-Quang biên dịch

I. Tảo Vãn Cảnh Sách Kệ
早晚警策偈

 

1.Dần Thời Cảnh Sách Chúng Kệ
       寅時警策眾偈

 

Dương cốc minh tương khải

暘谷明將啓

Man man hắc địa khai

漫漫黑地開

Xúc tâm trần cạnh khở

i觸心塵競起

Huyễn mục sắc tranh bài

眩目色爭排

Xú xác hưu tham bão

臭 殼 休貪抱

Mai đầu tảo nguyện đài

埋頭早願擡

Ân cần chuyên lục niệm

慇懃專六念

Thứ đắc khế phương lai[1]

庶得契方來。

Dịch nghĩa:

Ánh bình minh nơi phương phương đông sắp hiện
Mặt đất tăm tối lâu nay dần dần mở ra
Trần cảnh tranh nhau khởi lên làm xúc chạm đến tâm
Hình sắc giành nhau bày ra khiến người hoa mắt
Xác thân này thối, thôi đừng tham ôm nữa
Đầu vùi [nơi mền gối], mong sớm ngẩng dậy ngay
Hãy ân cần chuyên tu sáu niệm
Mới mong được khế ngộ ở tương lai.

English translation:

Verse of Admonishment at the Period of Tiger (3-5 am)

The sky is going to lighten in the east
After a long night, the earth darkened becomes bright
Objects of six faculties which competitively arise stimulate one’s mind
Objects of vision which abundantly show them up dazzle one’s eyes
Do not attach to this impure body
Please raise your head buried in your bedding
Only if diligently meditating on six topics of meditation,
You will have a chance to get awakened in the future.

 

Dịch thơ:

Bài 1:

Vầng dương sắp hé dạng
Đất tối đã dần khai
Chạm tâm: trần tranh khởi
Hoa mắt: sắc rộn bày
Xác thối thôi ôm ấp
Đầu vùi sớm dậy ngay
Tinh cần chuyên sáu niệm
Mới khế ngộ tương lai.

Bài 2:

Vầng dương sắp sửa rạng rồi
Đất trời tăm tối lần hồi tản ra
Chạm tâm, trần cảnh hằng sa
Mắt hoa, các sắc bày ra muôn hình
Đừng tham ôm xác thối sình
Vùi đầu mê ngủ, nhắc mình dậy ngay
Siêng tu sáu niệm đêm ngày
Mới mong có được tương lai đạo thành!

2. Hoàng Hôn Khuyến Chúng Kệ
           黃昏勸眾偈


Cảnh tống tang du mộ
景送桑榆暮
Tây sơn nhật dĩ trầm
西山日已沉
Quang âm nan cửu trụ
光陰難久駐
Lão bệnh dị tương xâm
老病易相侵
Tử chí thùy năng luyến
死至誰能戀
Kỳ lai thục khả câm
期來孰可禁
Chư nhân tu trước nhãn
諸人須著眼
Hôn tán vật quan tâm
昏散勿關心

Dịch nghĩa:

Ánh nắng mặt trời đang tắt, chiều tối còn lưu lại chút nắng trên đầu ngọn cây dâu cây du

Mặt trời đã lặn sau ngọn núi phía tây,

Thời gian khó dừng lại lâu hơn

Già bệnh dễ xâm phạm người

Cái chết đến làm sao có thể lưu luyến giữ mạng sống lại?

Kỳ hạn tới rồi ai có khả năng ngăn chặn vô thường?

Mọi người xin hãy để mắt đến [công phu]

Đừng để cho hôn trầm tán loạn làm ảnh hưởng đến tâm chánh niệm thiền quán của mình.

 

English translation

The sunlight lingers on the top of sangyu trees at the evenfall

The sun sinks behind the western mountains

Time is passing, and it is hard to stop it

Aging and sickness easily attack our life

While death is coming who can detain one’s life?

When the end of life arrives, how can we prevent it?

Everyone, please have your eyes on your meditative practice

Do not become mindless because of drowsiness and disturbance!

Dịch thơ

Kệ Khuyên Đại Chúng Lúc Hoàng Hôn

Bài 1:

Ngọn dâu chút nắng vây

Mặt trời lặn núi tây

Thời gian trôi ai giữ?

Già bệnh đến bủa vây!

Vô thường, ai ngăn được?

Kỳ chết, sao hẹn đây?

Hãy giữ tâm không vướng

Hôn, tán hai nghiệp này.

Bài 2:

Ngọn dâu còn chút nắng nghiêng

Mặt trời đã lặn sau triền núi tây

Thời gian trôi mãi thế này

Già bệnh xâm lấn đêm ngày khó ngăn

Cái chết ai chống được chăng?

Đến kỳ vĩnh biệt sao ngăn giữ người?

Hãy mau thiền quán đừng lười

Hôn trầm, tán loạn khiến người lỡ tu.

II. Lục Thời Vô Thường Kệ
         六時無常偈

 

1. Sơ Nhật Vô Thường Kệ
      初日無常偈


Dạ sắc sơ phân hiểu
夜色初分曉
Thần quang tiệm xuất không
晨光漸出空
Ám thôi tân phát bạch
暗催新髮白
Tiệm cải cựu nhan hồng
漸改舊顏紅
Bất giác niên hoa xúc
不覺年花促
Do tranh nghiệp quả hùng
猶爭業果雄
Thân như băng kiến hiện
身如冰見晛
Mệnh tự chúc đương phong
命似燭當風
Mạc tác trường niên khách
莫作長年客
Chung quy tảo chiếu công
終歸早照功

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page