top of page

Các bài giảng của thầy Sakya Minh-Quang

 1. 10 Bài Giảng Quy Sơn Cảnh Sách P1 - Giới Thệu và Tiểu Sử Thiền Sư Quy Sơn

 2. 10 Bài Giảng Quy Sơn Cảnh Sách P2 - Cảnh Sách Vô Thường Nhắc Lại Sơ Tâm

 3. 10 Bài Giảng Quy Sơn Cảnh Sách P3 - Răn Sống Buông Lung, Luống Qua Ngày Thán

 4. 10 Bài Giảng Quy Sơn Cảnh Sách P1 - Quở Trách Thiền Bệnh Bung Trống Lòng Cao

 5. 10 Bài Giảng Quy Sơn Cảnh Sách P2 - Già Nghiệp Chết Yểu Đạo Nghiệp Chẳng Thành

 6. 10 Bài Giảng Quy Sơn Cảnh Sách P3

 7.  

 8.  

 9.  

 10.  

 11.  

 12. Ai Là Bồ-Tát 

 13. Ái Biệt Ly Khổ *

 14. Ái và Từ Bi

 15. Ái và Từ Bi 2 * 

 16. An Bần Thủ Đạo

 17. Audio Book: Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư

 18. Ân Nào Hơn Phật Ân

 19. Ân Thầy

 20. Bài Giảng Lễ Phật Đản Chung - North Carolina

 21. Bài Thơ Về Chùa

 22. Bản Nguyện Địa Tạng: Nghiệp Lực, Đạo Lực và Tín Nguyện Lực

 23. Bi Trí Dũng Qua Hạnh Nguyện Bồ-Tát Quan Thế Âm Phần I

 24. Bi Trí Dũng Qua Hạnh Nguyện Bồ-Tát Quan Thế Âm Phần II

 25. Bi & Trí của Bồ-tát Đạo 

 26. Bi - Trí - Vô Úy Quán Thế Âm

 27. Biết Cho Là Hạnh Phúc

 28. Bình Bát & Ca Sa 

 29. Bồ-đề Tâm và Bồ-tát Nguyện Qua Sám Quy Mạng P1 *

 30. Bồ-đề Tâm và Bồ-tát NGuyện Qua Sám Quy Mạng P2 *

 31. Bồ-đề Tâm và Bồ-tát Nguyện Qua Sám Quy Mạng P3 *

 32. Biết Ơn - Nhân Duyên Phát Tâm Bồ-Đề I

 33. Biết Ơn - Nhân Duyên Phát Tâm Bồ-Đề II 

 34. Bồ-Tát Đạo: Con Đường Cứu Khổ 

 35. Bồ-tát Hằng Thuận Chúng Sanh 

 36. Bồ-tát Là Gì

 37. Bồ-tát Nguyện: 12 Đại Nguyện Phật Dược Sư

 38. Bồ-tát Nhật Dụng Hành Trì 

 39. Bồ-tát Quán Thế Âm - Khế Lý & Khế Cơ

 40. Bồ-tát Tại Gia: Thân Tại Gia, Tâm Xuất Gia

 41. Bố Thí Ba-la-mật 1

 42. Bố Thí Ba-la-mật 2

 43. Bổn Phận Người Phật Tử

 44. Bốn Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm I

 45. Bốn Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm II

 46. Bốn Pháp Tu Hành Căn Bản

 47. Cầu An Đầu Xuân & Hạnh Nguyện Phật Dược Sư 

 48. Chánh Kiến & Thiện Tri Thức

 49. Chánh Niệm Về Tiền Bạc * 

 50. Chánh Tín Tịnh Độ

 51. Chữ Duyên Trong Đạo Phật

 52. Chùa Là Tổ Ấm Ta Về 

 53. Cổ Phật Khất Thực tại Tu Viện Thiện Tường

 54. Con Đường Thành Phật 

 55. Công Đức Pháp Thí

 56. Công Đức Xuất Gia 

 57. Duy Tuệ Thị Nghiệp

 58. Đại Lễ Vu Lan 2017

 59. Đại Lễ Vu Lan 2018

 60. Đạo An Cảnh Sách 

 61. Đạo Tâm & Đạo Tình

 62. Đạo Tình và Pháp Duyên 

 63. Đau Khổ & Sự Chấm Dứt Đau Khổ

 64. Đâu Là Quê Hương Chân Thật

 65. Để Lại Những Gì & Mang Theo Những Gì

 66. Đèn Dược Sư và Hoa Đăng - Chân Lý: Kinh Không Chữ *

 67. Đèn Dược Sư và Hoa Đăng - Ngọn Đèn Soi Mình Sáng Đời *  

 68. Đi Tìm Thiện Tri Thức

 69. Điều Ngự Trượng Phu

 70. Đối Diện Vô Thường * 

 71. Đức Phật Là Vị Cha Lành

 72. Đức Phật Thành Đạo

 73. Đức Tin và Từ Bi

 74. Giải Thoát Đạo

 75. Giải Thoát Đạo: Con Đường Thoát Khổ

 76. Giải Thoát Đạo và Vô Thường Quán

 77. Giới Thiệu Con Đường Tu Tập

 78. Giới Thiệu Kinh Di Giáo P1

 79. Giới Thiệu Kinh Di Giáo P2

 80. Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh

 81. Hai Người Mẹ Của Đức Phật *

 82. Hải Yến Hà Thanh

 83. Hạnh Phổ Hiền

 84. Hạnh Phúc & Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc

 85. Hạnh Phúc & Khổ Đau

 86. Hạnh Phúc & Khổ Đau tại Kobe Japan

 87. Hiểu Về Việc Phụng Thờ Tôn Tượng 

 88. Hoa Nghiêm: Sự Sự Vô Ngại

 89. Hòa Hợp và Đồng Tu

 90. Hô Chuông: Bồ Tát Quán Thế Âm 

 91. Hoằng Pháp & Báo Ân

 92. Học Hạnh Quán Âm: Từ Bi & Trí Tuệ

 93. Hữu Phước Bất Hưởng Tận

 94. Kệ Hô Chuông

 95. Kết Duyên & Tích Duyên

 96. Kết Duyên - Tích Duyên và Tùy Duyên *

 97. Khen Phật Thành Phật 

 98. Khai Thị Rằm Tháng 10

 99. Khẩu Nghiệp

 100. Kiến Pháp Tràng U Xứ Xứ *

 101. Kinh Bát Đại Nhân Giác: Khổ -  Không - Vô Ngã

 102. Kinh Bát Đại Nhân Giác: Phước Đức Đạo, Giải Thoát Đạo và Bồ Tát Đạo

 103. Kinh Bát Đại Nhân Giác: Thiền Quán

 104. Kinh Bát Đại Nhân Giác: Tựa Kinh và Dịch Giả

 105. Kinh Bát Đại Nhân Giác: Vô Thường Quan & Vô Thường Quán

 106. Kinh Hành Niệm Phật Quanh Hồ Tịnh Tâm tại Tu Viện Thiện Tường 

 107. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh P1

 108. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh P2

 109. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh P3

 110. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh P4

 111. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh P5

 112. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh P6

 113. Kinh Phước Điền P1: Nhân Duyên Phiên Dịch, Phước Điền và Các Công Đức Phước Điền  *

 114. Kinh Phước Điền P2: Tham Dự Pháp Hội Cùng Phật và Bồ-tát * 

 115. Kinh Phước Điền P3: *

 116. Kinh

 117. Khuôn Viên Tu Viện Thiện Tường

 118. Làm Thế Nào Tắm Phật Đúng Pháp *

 119. Lễ Hoa Đăng Cầu Nguyện Đêm Giao Thừa Xuân Mậu Tuất 2018

 120. Lễ Hoa Đăng Tri Ân 09/2018

 121. Lễ Khai Chuông Trống Bát Nhã & Lễ Khai Chuông Bản 

 122. Lễ Phật Thành Phật 

 123. Lễ Tổ & Khánh Tuế Thầy Viện Chủ Tu Viện Thiện Tường 

 124. Lễ Vía Bồ-Tát Quán Thế Âm 3-2019 

 125. Lễ Vía Quán Thế Âm & Lễ Cầu Nguyện Xây Dựng Hồ Tịnh Tâm Nov. 4, 2018

 126. Mai Đào Tùng Trúc - Bốn Vị Bồ Tát 

 127. Memorial Candle Lighting Ceremony for Jessica Vilaythong at Quang Minh Temple, Chicago *

 128. Mười Điều Tâm Niệm

 129. Ngày Mẹ Lâm Nạn *

 130. Nghiệp & Cận Tử Nghiệp

 131. Ngôi Chùa Lý Tưởng

 132. Ngọn Đèn Soi Sáng 

 133. Người Nhân Bao Dung Được Người

 134. Người Trí Thấy Được Mình

 135. Nhà Như Lai, Y Như Lai và Tòa Như Lai

 136. Nhân Tình và Đạo Tình

 137. Nhìn Đời Qua Tuệ Giác Kinh Kim Cương Phần I

 138. Nhìn Đời Qua Tuệ Giác Kinh Kim Cương Phần II

 139. Nuôi Dưỡng Bồ-đề Tâm Qua Sám Quy Mạng 

 140. Như Mộng Huyễn Bào Ảnh

 141. Ơn Mẹ 

 142. Pháp Nghĩa Của Nước

 143. Phát Tâm và Lập Nghiệp  

 144. Phật Di Giáo: Duy Tuệ Thị Nghiệp 

 145. Phật Di Giáo: Thiểu Dục Tri Túc 

 146. Phật Độ Hữu Duyên Nhân

 147. Phật Pháp Qua Rằm Tháng Giêng 

 148. Phật Pháp Vấn Đáp 1

 149. Phật Pháp Vấn Đáp 2

 150. Phật Tánh - Tánh Đức và Tu Đức *

 151. Phật Tổ Cảnh Sách

 152. Phật Tử - Những Vị Phật Đang Thành

 153. Phật Tử Là Bồ-tát Trong Tinh Thần Đại Thừa Phật Giáo

 154. Phật Về...

 155. Phí Nhàn Ca - Bài Ca Phí Sức Uổng Công I

 156. Phí Nhàn Ca - Bài Ca Phí Sức Uổng Công II

 157. Phí Nhàn Ca - Bài Ca Phí Sức Uổng Công III

 158. Phí Nhàn Ca - Bài Ca Phí Sức Uổng Công IV

 159. Phổ Đà Sơn và Bi Trí Quán Thế Âm

 160. Phước Hữu Lậu & Phước Vô Lậu

 161. Quán Niệm Về Đau Khổ

 162. Quán Niệm Về Cái Chết

 163. Quán Niệm Về Tuỗi Già

 164. Quán Tưởng Tắm Phật 

 165. Quý Tiếc Duyên Lành

 166. Sám Hối và Lương Hoàng Bảo Sám Phần I

 167. Sám Hối và Lương Hoàng Bảo Sám Phần II

 168. Sám Hối Nhãn Căn P1 *

 169. Sám Hối Nhãn Căn P2 *

 170. Sám Hối Nhãn Căn P3 *

 171. Sám Hối Nhãn Căn P4 *

 172. Sám Hối Nhãn Căn P5 *

 173. Sám Hối Nhãn Căn P6 *

 174. Sám Hối Nhãn Căn P7

 175. Sám Hối Nhãn Căn P8 *

 176. Sám Hối Nhãn Căn P9 *

 177. Sám Nguyện Dược Sư

 178. Sinh Lão Bệnh Tử 1 - Quán Niệm Về Sinh

 179. Sinh Lão Bệnh Tử 2 - Quán Niệm Về Lão

 180. Sinh Lão Bệnh Tử 3 - Quán Niệm Về Bệnh

 181. Sinh Lão Bệnh Tử 4 - Quán Niệm Về Tử

 182. Sự và Lý Sám Hối *

 183. Sự Nghiệp và Trí Tuệ

 184. Sự Trọng Yếu Của Sám Hối Trong Tu Tập

 185. Tại Gia & Xuất Gia P1

 186. Tại Gia & Xuất Gia P2

 187. Tam Diện Quán Âm

 188. Tâm Bình Thế Giới Bình 

 189. Tâm Hiếu Là Tâm Phật

 190. Tánh Không và Bồ Tát Đạo

 191. Thân Tại Hồng Trần Tâm Tại Phật 

 192. Thanksgiving & Lòng Tri Ân

 193. Thắp Sáng Ngọn Đèn Trí Tuệ 

 194. Thế Gian Chánh Kiến 

 195. Thệ Nguyện Của Bồ-tát 

 196. Thập Thiện

 197. Thi Kệ Mười Hai Đại Nguyện Phật Dược Sư

 198. Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên 

 199. Thọ Trì Kinh Điển Phần I

 200. Thọ Trì Kinh Điển Phần II

 201. Thọ Trì Kinh Điển Phần III

 202. Tiễn Một Người Đi

 203. Tin & Hiểu

 204. Tin Sâu Nhân Quả và Hiểu Rõ Nhân Duyên

 205. Tình Mẹ Trên Con Đường Đạo *

 206. Tinh Thần Tôn Sư Trọng Đaọ

 207. Tình Thầy Trò

 208. Tinh Yếu Lương Hoàng Sám 

 209. Trái Tim Bồ-Tát

 210. Trên Đền Bốn Ơn Nặng

 211. Trí Tuệ & Vô Úy Quán Âm

 212. Trí Tuệ Sự Nghiệp Người Tu

 213. Trở Về Mái Nhà Xưa

 214. Truyền Thống Tôn Sư Trọng Đạo

 215. Tu Tạo Công Đức và Hồi Hướng Công Đức *

 216. Tu Tập Trí Tuệ Qua Hạnh Nguyện Quán Âm 

 217. Tu Tập Từ Bi Qua Hạnh Nguyện Quán Âm  

 218. Tu Trong Bận Rộn

 219. Từ Bi Quán Âm

 220. Tư Lương của Bồ Tát

 221. Tứ Trọng Ân

 222. Tứ Y: Y Pháp Bất Y Nhân

 223. Tứ Y: Y Trí Bất Y Thức

 224. Tụng Kinh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Thi Kệ

 225. Tụng Kinh: Kinh 12 Đại Nguyện Phật Dược Sư

 226. Vì Sao Có Vía Quan Âm

 227. Vía Quan Âm April 2018

 228. Viếng Thăm và Chia Sẻ tại Nursing Home

 229. Vô Minh Là Gì

 230. Vô Sở Đắc

 231. Vô Thường và Cảnh Sách

 232. Vô Thường & Giải Thoát Đạo

 233. Vu Lan - Hoa Hồng Dâng Mẹ

 234. Vu Lan Báo Hiếu

 235. Xuân Trên Đất Khách

 236. Xuất Gia Là Gì?

 237. Xuất Gia & Bình Bát 

 238. Xuất Gia và Báo Ân

 239. Xuất Gia và Bồ-tát Hạnh

 240. Xuất Gia và Hiếu Đạo

 241. Xuất Thế Gian Chánh Kiến

 242. Ý và Nguyện Qua Hình Tường Địa Tạng Bồ-tát  

 243. Ý Nghĩa Ba Lễ

 244. Ý Nghĩa Bài Kệ Khai Kinh

 245. Ý Nghĩa Chữ Tự

 246. Ý Nghĩa Cúng Quá Đường

 247. Ý Nghĩa Hai Chữ Quán Âm Trong Kinh Pháp Hoa

 248. Ý Nghĩa Hoa Đăng

 249. Ý Nghĩa Hồi Hướng Công Đức

 250. Ý Nghĩa Phật Tử Về Chùa

 251. Ý Nghĩa Quán Âm Qua Kinh Phổ Môn 

 252. Ý Nghĩa Tháp Tứ Ân

 253. Ý Nghĩa Tịnh Tài

 254. Ý Nghĩa Xuất Gia Gieo Duyên

 255. Yếu Nghĩa Kinh Pháp Hoa: Tựa Kinh Pháp Hoa

 256. Yếu Nghĩa Kinh Pháp Hoa: Phật Tử Trong Kinh Pháp Hoa

 257. Yếu Nghĩa Kinh Pháp Hoa: Phẩm Tín Giải Trong Kinh Pháp Hoa

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page