top of page

Các bài giảng của thầy Sakya Minh-Quang

 1. Ai Là Bồ-Tát 

 2. Ái và Từ Bi

 3. Ái và Từ Bi 2 * 

 4. An Bần Thủ Đạo

 5. Audio Book: Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư

 6. Ân Nào Hơn Phật Ân

 7. Ân Thầy

 8. Bài Giảng Lễ Phật Đản Chung - North Carolina

 9. Bài Thơ Về Chùa

 10. Bản Nguyện Địa Tạng: Nghiệp Lực, Đạo Lực và Tín Nguyện Lực

 11. Bi Trí Dũng Qua Hạnh Nguyện Bồ-Tát Quan Thế Âm Phần I

 12. Bi Trí Dũng Qua Hạnh Nguyện Bồ-Tát Quan Thế Âm Phần II

 13. Bi & Trí của Bồ-tát Đạo 

 14. Bi - Trí - Vô Úy Quán Thế Âm

 15. Biết Cho Là Hạnh Phúc

 16. Bình Bát & Ca Sa 

 17. Bồ-đề Tâm và Bồ-tát Nguyện Qua Sám Quy Mạng P1 *

 18. Bồ-đề Tâm và Bồ-tát NGuyện Qua Sám Quy Mạng P2 *

 19. Bồ-đề Tâm và Bồ-tát Nguyện Qua Sám Quy Mạng P3 *

 20. Biết Ơn - Nhân Duyên Phát Tâm Bồ-Đề I

 21. Biết Ơn - Nhân Duyên Phát Tâm Bồ-Đề II 

 22. Bồ-Tát Đạo: Con Đường Cứu Khổ 

 23. Bồ-tát Hằng Thuận Chúng Sanh 

 24. Bồ-tát Là Gì

 25. Bồ-tát Nguyện: 12 Đại Nguyện Phật Dược Sư

 26. Bồ-tát Nhật Dụng Hành Trì 

 27. Bồ-tát Quán Thế Âm - Khế Lý & Khế Cơ

 28. Bồ-tát Tại Gia: Thân Tại Gia, Tâm Xuất Gia

 29. Bố Thí Ba-la-mật 1

 30. Bố Thí Ba-la-mật 2

 31. Bổn Phận Người Phật Tử

 32. Bốn Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm I

 33. Bốn Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm II

 34. Bốn Pháp Tu Hành Căn Bản

 35. Cầu An Đầu Xuân & Hạnh Nguyện Phật Dược Sư 

 36. Chánh Kiến & Thiện Tri Thức

 37. Chánh Niệm Về Tiền Bạc * 

 38. Chánh Tín Tịnh Độ

 39. Chữ Duyên Trong Đạo Phật

 40. Chùa Là Tổ Ấm Ta Về 

 41. Cổ Phật Khất Thực tại Tu Viện Thiện Tường

 42. Con Đường Thành Phật 

 43. Công Đức Pháp Thí

 44. Công Đức Xuất Gia 

 45. Duy Tuệ Thị Nghiệp

 46. Đại Lễ Vu Lan 2017

 47. Đại Lễ Vu Lan 2018

 48. Đạo An Cảnh Sách 

 49. Đạo Tâm & Đạo Tình

 50. Đạo Tình và Pháp Duyên 

 51. Đau Khổ & Sự Chấm Dứt Đau Khổ

 52. Đâu Là Quê Hương Chân Thật

 53. Để Lại Những Gì & Mang Theo Những Gì

 54. Đèn Dược Sư và Hoa Đăng - Chân Lý: Kinh Không Chữ *

 55. Đèn Dược Sư và Hoa Đăng - Ngọn Đèn Soi Mình Sáng Đời *  

 56. Đi Tìm Thiện Tri Thức

 57. Điều Ngự Trượng Phu

 58. Đức Phật Là Vị Cha Lành

 59. Đức Phật Thành Đạo

 60. Đức Tin và Từ Bi

 61. Giải Thoát Đạo

 62. Giải Thoát Đạo: Con Đường Thoát Khổ

 63. Giải Thoát Đạo và Vô Thường Quán

 64. Giới Thiệu Con Đường Tu Tập

 65. Giới Thiệu Kinh Di Giáo P1

 66. Giới Thiệu Kinh Di Giáo P2

 67. Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh

 68. Hai Người Mẹ Của Đức Phật *

 69. Hải Yến Hà Thanh

 70. Hạnh Phổ Hiền

 71. Hạnh Phúc & Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc

 72. Hạnh Phúc & Khổ Đau

 73. Hạnh Phúc & Khổ Đau tại Kobe Japan

 74. Hiểu Về Việc Phụng Thờ Tôn Tượng 

 75. Hoa Nghiêm: Sự Sự Vô Ngại

 76. Hòa Hợp và Đồng Tu

 77. Hô Chuông: Bồ Tát Quán Thế Âm 

 78. Hoằng Pháp & Báo Ân

 79. Học Hạnh Quán Âm: Từ Bi & Trí Tuệ

 80. Hữu Phước Bất Hưởng Tận

 81. Kệ Hô Chuông

 82. Kết Duyên & Tích Duyên

 83. Kết Duyên - Tích Duyên và Tùy Duyên *

 84. Khen Phật Thành Phật 

 85. Khai Thị Rằm Tháng 10

 86. Khẩu Nghiệp

 87. Kinh Bát Đại Nhân Giác: Khổ -  Không - Vô Ngã

 88. Kinh Bát Đại Nhân Giác: Phước Đức Đạo, Giải Thoát Đạo và Bồ Tát Đạo

 89. Kinh Bát Đại Nhân Giác: Thiền Quán

 90. Kinh Bát Đại Nhân Giác: Tựa Kinh và Dịch Giả

 91. Kinh Bát Đại Nhân Giác: Vô Thường Quan & Vô Thường Quán

 92. Kinh Hành Niệm Phật Quanh Hồ Tịnh Tâm tại Tu Viện Thiện Tường 

 93. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh P1

 94. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh P2

 95. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh P3

 96. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh P4

 97. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh P5

 98. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh P6

 99. Kinh Phước Điền P1: Nhân Duyên Phiên Dịch, Phước Điền và Các Công Đức Phước Điền  *

 100. Kinh Phước Điền P2: Tham Dự Pháp Hội Cùng Phật và Bồ-tát * 

 101. Kinh Phước Điền P3: *

 102. Kinh

 103. Khuôn Viên Tu Viện Thiện Tường

 104. Làm Thế Nào Tắm Phật Đúng Pháp *

 105. Lễ Hoa Đăng Cầu Nguyện Đêm Giao Thừa Xuân Mậu Tuất 2018

 106. Lễ Hoa Đăng Tri Ân 09/2018

 107. Lễ Khai Chuông Trống Bát Nhã & Lễ Khai Chuông Bản 

 108. Lễ Phật Thành Phật 

 109. Lễ Tổ & Khánh Tuế Thầy Viện Chủ Tu Viện Thiện Tường 

 110. Lễ Vía Bồ-Tát Quán Thế Âm 3-2019 

 111. Lễ Vía Quán Thế Âm & Lễ Cầu Nguyện Xây Dựng Hồ Tịnh Tâm Nov. 4, 2018

 112. Mai Đào Tùng Trúc - Bốn Vị Bồ Tát 

 113. Memorial Candle Lighting Ceremony for Jessica Vilaythong at Quang Minh Temple, Chicago *

 114. Mười Điều Tâm Niệm

 115. Ngày Mẹ Lâm Nạn *

 116. Nghiệp & Cận Tử Nghiệp

 117. Ngôi Chùa Lý Tưởng

 118. Ngọn Đèn Soi Sáng 

 119. Người Nhân Bao Dung Được Người

 120. Người Trí Thấy Được Mình

 121. Nhà Như Lai, Y Như Lai và Tòa Như Lai

 122. Nhân Tình và Đạo Tình

 123. Nhìn Đời Qua Tuệ Giác Kinh Kim Cương Phần I

 124. Nhìn Đời Qua Tuệ Giác Kinh Kim Cương Phần II

 125. Nuôi Dưỡng Bồ-đề Tâm Qua Sám Quy Mạng 

 126. Như Mộng Huyễn Bào Ảnh

 127. Ơn Mẹ 

 128. Pháp Nghĩa Của Nước

 129. Phát Tâm và Lập Nghiệp  

 130. Phật Di Giáo: Duy Tuệ Thị Nghiệp 

 131. Phật Di Giáo: Thiểu Dục Tri Túc 

 132. Phật Độ Hữu Duyên Nhân

 133. Phật Pháp Qua Rằm Tháng Giêng 

 134. Phật Pháp Vấn Đáp 1

 135. Phật Pháp Vấn Đáp 2

 136. Phật Tánh - Tánh Đức và Tu Đức *

 137. Phật Tổ Cảnh Sách

 138. Phật Tử - Những Vị Phật Đang Thành

 139. Phật Tử Là Bồ-tát Trong Tinh Thần Đại Thừa Phật Giáo

 140. Phật Về...

 141. Phí Nhàn Ca - Bài Ca Phí Sức Uổng Công I

 142. Phí Nhàn Ca - Bài Ca Phí Sức Uổng Công II

 143. Phí Nhàn Ca - Bài Ca Phí Sức Uổng Công III

 144. Phí Nhàn Ca - Bài Ca Phí Sức Uổng Công IV

 145. Phổ Đà Sơn và Bi Trí Quán Thế Âm

 146. Phước Hữu Lậu & Phước Vô Lậu

 147. Quán Niệm Về Đau Khổ

 148. Quán Niệm Về Cái Chết

 149. Quán Niệm Về Tuỗi Già

 150. Quán Tưởng Tắm Phật 

 151. Quý Tiếc Duyên Lành

 152. Sám Hối và Lương Hoàng Bảo Sám Phần I

 153. Sám Hối và Lương Hoàng Bảo Sám Phần II

 154. Sám Hối Nhãn Căn P1 *

 155. Sám Hối Nhãn Căn P2 *

 156. Sám Hối Nhãn Căn P3 *

 157. Sám Hối Nhãn Căn P4 *

 158. Sám Hối Nhãn Căn P5 *

 159. Sám Hối Nhãn Căn P6 *

 160. Sám Hối Nhãn Căn P7

 161. Sám Hối Nhãn Căn P8 *

 162. Sám Hối Nhãn Căn P9 *

 163. Sám Nguyện Dược Sư

 164. Sinh Lão Bệnh Tử 1 - Quán Niệm Về Sinh

 165. Sinh Lão Bệnh Tử 2 - Quán Niệm Về Lão

 166. Sinh Lão Bệnh Tử 3 - Quán Niệm Về Bệnh

 167. Sinh Lão Bệnh Tử 4 - Quán Niệm Về Tử

 168. Sự và Lý Sám Hối *

 169. Sự Nghiệp và Trí Tuệ

 170. Sự Trọng Yếu Của Sám Hối Trong Tu Tập

 171. Tại Gia & Xuất Gia P1

 172. Tại Gia & Xuất Gia P2

 173. Tam Diện Quán Âm

 174. Tâm Bình Thế Giới Bình 

 175. Tâm Hiếu Là Tâm Phật

 176. Tánh Không và Bồ Tát Đạo

 177. Thân Tại Hồng Trần Tâm Tại Phật 

 178. Thanksgiving & Lòng Tri Ân

 179. Thắp Sáng Ngọn Đèn Trí Tuệ 

 180. Thế Gian Chánh Kiến 

 181. Thệ Nguyện Của Bồ-tát 

 182. Thập Thiện

 183. Thi Kệ Mười Hai Đại Nguyện Phật Dược Sư

 184. Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên 

 185. Thọ Trì Kinh Điển Phần I

 186. Thọ Trì Kinh Điển Phần II

 187. Thọ Trì Kinh Điển Phần III

 188. Tiễn Một Người Đi

 189. Tin & Hiểu

 190. Tin Sâu Nhân Quả và Hiểu Rõ Nhân Duyên

 191. Tình Mẹ Trên Con Đường Đạo *

 192. Tinh Thần Tôn Sư Trọng Đaọ

 193. Tình Thầy Trò

 194. Tinh Yếu Lương Hoàng Sám 

 195. Trái Tim Bồ-Tát

 196. Trên Đền Bốn Ơn Nặng

 197. Trí Tuệ & Vô Úy Quán Âm

 198. Trí Tuệ Sự Nghiệp Người Tu

 199. Trở Về Mái Nhà Xưa

 200. Truyền Thống Tôn Sư Trọng Đạo

 201. Tu Tập Trí Tuệ Qua Hạnh Nguyện Quán Âm 

 202. Tu Tập Từ Bi Qua Hạnh Nguyện Quán Âm  

 203. Tu Trong Bận Rộn

 204. Từ Bi Quán Âm

 205. Tư Lương của Bồ Tát

 206. Tứ Trọng Ân

 207. Tứ Y: Y Pháp Bất Y Nhân

 208. Tứ Y: Y Trí Bất Y Thức

 209. Tụng Kinh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Thi Kệ

 210. Tụng Kinh: Kinh 12 Đại Nguyện Phật Dược Sư

 211. Vì Sao Có Vía Quan Âm

 212. Vía Quan Âm April 2018

 213. Viếng Thăm và Chia Sẻ tại Nursing Home

 214. Vô Minh Là Gì

 215. Vô Sở Đắc

 216. Vô Thường và Cảnh Sách

 217. Vô Thường & Giải Thoát Đạo

 218. Vu Lan - Hoa Hồng Dâng Mẹ

 219. Vu Lan Báo Hiếu

 220. Xuân Trên Đất Khách

 221. Xuất Gia Là Gì?

 222. Xuất Gia & Bình Bát 

 223. Xuất Gia và Báo Ân

 224. Xuất Gia và Bồ-tát Hạnh

 225. Xuất Gia và Hiếu Đạo

 226. Xuất Thế Gian Chánh Kiến

 227. Ý và Nguyện Qua Hình Tường Địa Tạng Bồ-tát  

 228. Ý Nghĩa Ba Lễ

 229. Ý Nghĩa Bài Kệ Khai Kinh

 230. Ý Nghĩa Chữ Tự

 231. Ý Nghĩa Cúng Quá Đường

 232. Ý Nghĩa Hai Chữ Quán Âm Trong Kinh Pháp Hoa

 233. Ý Nghĩa Hoa Đăng

 234. Ý Nghĩa Hồi Hướng Công Đức

 235. Ý Nghĩa Phật Tử Về Chùa

 236. Ý Nghĩa Quán Âm Qua Kinh Phổ Môn 

 237. Ý Nghĩa Tháp Tứ Ân

 238. Ý Nghĩa Tịnh Tài

 239. Ý Nghĩa Xuất Gia Gieo Duyên

 240. Yếu Nghĩa Kinh Pháp Hoa: Tựa Kinh Pháp Hoa

 241. Yếu Nghĩa Kinh Pháp Hoa: Phật Tử Trong Kinh Pháp Hoa

 242. Yếu Nghĩa Kinh Pháp Hoa: Phẩm Tín Giải Trong Kinh Pháp Hoa

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page