Các bài giảng của thầy Sakya Minh-Quang

 1. Ai Là Bồ-Tát 

 2. Ái và Từ Bi

 3. An Bần Thủ Đạo

 4. Audio Book: Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư

 5. Ân Nào Hơn Phật Ân

 6. Ân Thầy

 7. Bài Giảng Lễ Phật Đản Chung - North Carolina

 8. Bài Thơ Về Chùa

 9. Bản Nguyện Địa Tạng: Nghiệp Lực, Đạo Lực và Tín Nguyện Lực

 10. Bi Trí Dũng Qua Hạnh Nguyện Bồ-Tát Quan Thế Âm Phần I

 11. Bi Trí Dũng Qua Hạnh Nguyện Bồ-Tát Quan Thế Âm Phần II

 12. Bi & Trí của Bồ-tát Đạo 

 13. Bi - Trí - Vô Úy Quán Thế Âm

 14. Biết Cho Là Hạnh Phúc

 15. Bình Bát & Ca Sa 

 16. Biết Ơn - Nhân Duyên Phát Tâm Bồ-Đề I

 17. Biết Ơn - Nhân Duyên Phát Tâm Bồ-Đề II 

 18. Bồ-Tát Đạo: Con Đường Cứu Khổ 

 19. Bồ-tát Hằng Thuận Chúng Sanh 

 20. Bồ-tát Là Gì

 21. Bồ-tát Nguyện: 12 Đại Nguyện Phật Dược Sư

 22. Bồ-tát Nhật Dụng Hành Trì 

 23. Bồ-tát Quán Thế Âm - Khế Lý & Khế Cơ

 24. Bồ-tát Tại Gia: Thân Tại Gia, Tâm Xuất Gia

 25. Bố Thí Ba-la-mật 1

 26. Bố Thí Ba-la-mật 2

 27. Bổn Phận Người Phật Tử

 28. Bốn Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm I

 29. Bốn Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm II

 30. Bốn Pháp Tu Hành Căn Bản

 31. Cầu An Đầu Xuân & Hạnh Nguyện Phật Dược Sư 

 32. Chánh Kiến & Thiện Tri Thức

 33. Chánh Tín Tịnh Độ

 34. Chữ Duyên Trong Đạo Phật

 35. Chùa Là Tổ Ấm Ta Về 

 36. Cổ Phật Khất Thực tại Tu Viện Thiện Tường

 37. Con Đường Thành Phật 

 38. Công Đức Pháp Thí

 39. Công Đức Xuất Gia 

 40. Duy Tuệ Thị Nghiệp

 41. Đại Lễ Vu Lan 2017

 42. Đại Lễ Vu Lan 2018

 43. Đạo An Cảnh Sách 

 44. Đạo Tâm & Đạo Tình

 45. Đạo Tình và Pháp Duyên 

 46. Đau Khổ & Sự Chấm Dứt Đau Khổ

 47. Đâu Là Quê Hương Chân Thật

 48. Để Lại Những Gì & Mang Theo Những Gì

 49. Đi Tìm Thiện Tri Thức

 50. Điều Ngự Trượng Phu

 51. Đức Phật Là Vị Cha Lành

 52. Đức Phật Thành Đạo

 53. Đức Tin và Từ Bi

 54. Giải Thoát Đạo

 55. Giải Thoát Đạo: Con Đường Thoát Khổ

 56. Giải Thoát Đạo và Vô Thường Quán

 57. Giới Thiệu Con Đường Tu Tập

 58. Giới Thiệu Kinh Di Giáo P1

 59. Giới Thiệu Kinh Di Giáo P2

 60. Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh

 61. Hải Yến Hà Thanh

 62. Hạnh Phổ Hiền

 63. Hạnh Phúc & Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc

 64. Hạnh Phúc & Khổ Đau

 65. Hạnh Phúc & Khổ Đau tại Kobe Japan

 66. Hiểu Về Việc Phụng Thờ Tôn Tượng 

 67. Hoa Nghiêm: Sự Sự Vô Ngại

 68. Hòa Hợp và Đồng Tu

 69. Hô Chuông: Bồ Tát Quán Thế Âm 

 70. Hoằng Pháp & Báo Ân

 71. Học Hạnh Quán Âm: Từ Bi & Trí Tuệ

 72. Hữu Phước Bất Hưởng Tận

 73. Kệ Hô Chuông

 74. Kết Duyên & Tích Duyên

 75. Khen Phật Thành Phật 

 76. Khai Thị Rằm Tháng 10

 77. Khẩu Nghiệp

 78. Kinh Bát Đại Nhân Giác: Khổ -  Không - Vô Ngã

 79. Kinh Bát Đại Nhân Giác: Phước Đức Đạo, Giải Thoát Đạo và Bồ Tát Đạo

 80. Kinh Bát Đại Nhân Giác: Thiền Quán

 81. Kinh Bát Đại Nhân Giác: Tựa Kinh và Dịch Giả

 82. Kinh Bát Đại Nhân Giác: Vô Thường Quan & Vô Thường Quán

 83. Kinh Hành Niệm Phật Quanh Hồ Tịnh Tâm tại Tu Viện Thiện Tường 

 84. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh P1

 85. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh P2

 86. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh P3

 87. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh P4

 88. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh P5

 89. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh P6

 90. Khuôn Viên Tu Viện Thiện Tường

 91. Lễ Hoa Đăng Cầu Nguyện Đêm Giao Thừa Xuân Mậu Tuất 2018

 92. Lễ Hoa Đăng Tri Ân 09/2018

 93. Lễ Khai Chuông Trống Bát Nhã & Lễ Khai Chuông Bản 

 94. Lễ Phật Thành Phật 

 95. Lễ Tổ & Khánh Tuế Thầy Viện Chủ Tu Viện Thiện Tường 

 96. Lễ Vía Bồ-Tát Quán Thế Âm 3-2019 

 97. Lễ Vía Quán Thế Âm & Lễ Cầu Nguyện Xây Dựng Hồ Tịnh Tâm Nov. 4, 2018

 98. Mai Đào Tùng Trúc - Bốn Vị Bồ Tát 

 99. Mười Điều Tâm Niệm

 100. Nghiệp & Cận Tử Nghiệp

 101. Ngôi Chùa Lý Tưởng

 102. Ngọn Đèn Soi Sáng 

 103. Người Nhân Bao Dung Được Người

 104. Người Trí Thấy Được Mình

 105. Nhà Như Lai, Y Như Lai và Tòa Như Lai

 106. Nhân Tình và Đạo Tình

 107. Nhìn Đời Qua Tuệ Giác Kinh Kim Cương Phần I

 108. Nhìn Đời Qua Tuệ Giác Kinh Kim Cương Phần II

 109. Nuôi Dưỡng Bồ-đề Tâm Qua Sám Quy Mạng 

 110. Như Mộng Huyễn Bào Ảnh

 111. Ơn Mẹ 

 112. Pháp Nghĩa Của Nước

 113. Phát Tâm và Lập Nghiệp  

 114. Phật Di Giáo: Duy Tuệ Thị Nghiệp 

 115. Phật Di Giáo: Thiểu Dục Tri Túc 

 116. Phật Độ Hữu Duyên Nhân

 117. Phật Pháp Qua Rằm Tháng Giêng 

 118. Phật Pháp Vấn Đáp 1

 119. Phật Pháp Vấn Đáp 2

 120. Phật Tổ Cảnh Sách

 121. Phật Tử - Những Vị Phật Đang Thành

 122. Phật Tử Là Bồ-tát Trong Tinh Thần Đại Thừa Phật Giáo

 123. Phật Về...

 124. Phí Nhàn Ca - Bài Ca Phí Sức Uổng Công I

 125. Phí Nhàn Ca - Bài Ca Phí Sức Uổng Công II

 126. Phí Nhàn Ca - Bài Ca Phí Sức Uổng Công III

 127. Phí Nhàn Ca - Bài Ca Phí Sức Uổng Công IV

 128. Phổ Đà Sơn và Bi Trí Quán Thế Âm

 129. Phước Hữu Lậu & Phước Vô Lậu

 130. Quán Niệm Về Đau Khổ

 131. Quán Niệm Về Cái Chết

 132. Quán Niệm Về Tuỗi Già

 133. Quán Tưởng Tắm Phật 

 134. Quý Tiếc Duyên Lành

 135. Sám Hối và Lương Hoàng Bảo Sám Phần I

 136. Sám Hối và Lương Hoàng Bảo Sám Phần II

 137. Sám Nguyện Dược Sư

 138. Sinh Lão Bệnh Tử 1 - Quán Niệm Về Sinh

 139. Sinh Lão Bệnh Tử 2 - Quán Niệm Về Lão

 140. Sinh Lão Bệnh Tử 3 - Quán Niệm Về Bệnh

 141. Sinh Lão Bệnh Tử 4 - Quán Niệm Về Tử

 142. Sự Nghiệp và Trí Tuệ

 143. Sự Trọng Yếu Của Sám Hối Trong Tu Tập

 144. Tại Gia & Xuất Gia P1

 145. Tại Gia & Xuất Gia P2

 146. Tam Diện Quán Âm

 147. Tâm Bình Thế Giới Bình 

 148. Tâm Hiếu Là Tâm Phật

 149. Tánh Không và Bồ Tát Đạo

 150. Thân Tại Hồng Trần Tâm Tại Phật 

 151. Thanksgiving & Lòng Tri Ân

 152. Thắp Sáng Ngọn Đèn Trí Tuệ 

 153. Thế Gian Chánh Kiến 

 154. Thệ Nguyện Của Bồ-tát 

 155. Thập Thiện

 156. Thi Kệ Mười Hai Đại Nguyện Phật Dược Sư

 157. Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên 

 158. Thọ Trì Kinh Điển Phần I

 159. Thọ Trì Kinh Điển Phần II

 160. Thọ Trì Kinh Điển Phần III

 161. Tiễn Một Người Đi

 162. Tin & Hiểu

 163. Tin Sâu Nhân Quả và Hiểu Rõ Nhân Duyên

 164. Tinh Thần Tôn Sư Trọng Đaọ

 165. Tình Thầy Trò

 166. Tinh Yếu Lương Hoàng Sám 

 167. Trái Tim Bồ-Tát

 168. Trên Đền Bốn Ơn Nặng

 169. Trí Tuệ & Vô Úy Quán Âm

 170. Trí Tuệ Sự Nghiệp Người Tu

 171. Trở Về Mái Nhà Xưa

 172. Truyền Thống Tôn Sư Trọng Đạo

 173. Tu Tập Trí Tuệ Qua Hạnh Nguyện Quán Âm 

 174. Tu Tập Từ Bi Qua Hạnh Nguyện Quán Âm  

 175. Tu Trong Bận Rộn

 176. Từ Bi Quán Âm

 177. Tư Lương của Bồ Tát

 178. Tứ Trọng Ân

 179. Tứ Y: Y Pháp Bất Y Nhân

 180. Tứ Y: Y Trí Bất Y Thức

 181. Tụng Kinh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Thi Kệ

 182. Tụng Kinh: Kinh 12 Đại Nguyện Phật Dược Sư

 183. Vì Sao Có Vía Quan Âm

 184. Vía Quan Âm April 2018

 185. Viếng Thăm và Chia Sẻ tại Nursing Home

 186. Vô Minh Là Gì

 187. Vô Sở Đắc

 188. Vô Thường và Cảnh Sách

 189. Vô Thường & Giải Thoát Đạo

 190. Vu Lan - Hoa Hồng Dâng Mẹ

 191. Vu Lan Báo Hiếu

 192. Xuân Trên Đất Khách

 193. Xuất Gia Là Gì?

 194. Xuất Gia & Bình Bát 

 195. Xuất Gia và Báo Ân

 196. Xuất Gia và Bồ-tát Hạnh

 197. Xuất Gia và Hiếu Đạo

 198. Xuất Thế Gian Chánh Kiến

 199. Ý và Nguyện Qua Hình Tường Địa Tạng Bồ-tát  

 200. Ý Nghĩa Ba Lễ

 201. Ý Nghĩa Bài Kệ Khai Kinh

 202. Ý Nghĩa Chữ Tự

 203. Ý Nghĩa Cúng Quá Đường

 204. Ý Nghĩa Hai Chữ Quán Âm Trong Kinh Pháp Hoa

 205. Ý Nghĩa Hoa Đăng

 206. Ý Nghĩa Hồi Hướng Công Đức

 207. Ý Nghĩa Phật Tử Về Chùa

 208. Ý Nghĩa Quán Âm Qua Kinh Phổ Môn 

 209. Ý Nghĩa Tháp Tứ Ân

 210. Ý Nghĩa Tịnh Tài

 211. Ý Nghĩa Xuất Gia Gieo Duyên

 212. Yếu Nghĩa Kinh Pháp Hoa: Tựa Kinh Pháp Hoa

 213. Yếu Nghĩa Kinh Pháp Hoa: Phật Tử Trong Kinh Pháp Hoa

 214. Yếu Nghĩa Kinh Pháp Hoa: Phẩm Tín Giải Trong Kinh Pháp Hoa

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg