top of page

Trang Nhà  <  Thầy Viện Chủ

                                  "Ta không tiếc thân mạng
                                    Chỉ tiếc Đạo Vô Thượng."

                                          (Kinh Pháp Hoa)

    Thượng Tọa Sakya Minh-Quang, viện chủ Tu Viện Thiện Tường, đã có gần bốn mươi năm kinh nghiệm tu học và hoằng dương Chánh Pháp trong và ngoài nước. Trên con đường hoằng Pháp lợi sinh, Thượng tọa đã có rất nhiều cống hiến đối với Phật Pháp qua việc biên soạn sách vở, phiên dịch kinh điển, sáng tác thơ văn, và giảng dạy giáo lý. Nhận thấy những bài giảng Phật Pháp, cũng như kinh sách và thơ văn của Thượng tọa rất sâu sắc nhưng dễ hiểu, văn phong lại trong sáng dễ đi vào lòng người, nên nhóm Phật tử chúng tôi thành lập trang web này để lưu trữ và phổ biến. Kính nguyện, những ai có duyên nghe TT thuyết giảng hay đọc được kinh sách và thơ văn của TT sẽ thiết lập được chánh kiến, chánh tín, phát khởi và kiên cố tâm Bồ đề để vững bước trên con đường giải thoát, giác ngộ. Ngoài ra, đây cũng là nơi thông báo và liên lạc những Phật sự của Tu Viện Thiện Tường và Thiền Đường Bát Nhã. Kính nguyện chư tôn đức và quý Phật tử ghé thăm trang nhà với tinh thần hiểu và thương, để cùng góp phần xây dựng trang web này ngày càng được hoàn thiện hơn.

                 Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát.

                 Webmaster kính ghi       

bottom of page