top of page

 Trang Nhà  <  Thi Kệ

Thi Kệ Sáng Tác

 1. Bài Tụng Bốn Ơn

 2. Bài Tụng Tri Ân Tổ Sư

 3. Bão Lụt Miền Trung

 4. Buông và Gánh

 5. Cầu Nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm

 6. Cám Ơn

 7. Cảm Xuân Canh Tý 

 8. Cắt Tóc

 9. Chăm Cội Bồ-đề

 10. Chí Xuất Gia 

 11. Chúc Tết  

 12. Cơm Bát Nhã

 13. Cội Phúc

 14. Cửa Phật

 15. Dặn Trò

 16. Đạo Tình

 17. Đạo Tình Chùa Quang Minh - Chicago 

 18. Đêm Nay Sen Vẫn Gieo Trồng 

 19. Đón Xuân 

 20. Gánh Được - Buông Được 

 21. Giải Oan Cho Đồng Tiền

 22. Hoa Đăng 

 23. Hoa Hồng Dâng M 

 24. Hoa Nghiêm Sám Nguyện

 25. Hoa Tịnh Độ

 26. Hồn Nhiên

 27. Kệ Hô Chuông Sáng Tối-                                                                                      Ngâm Kệ Bồ-tát Quán Thế Âm

 28. Kệ Hô Chuông Sáng Tối - Ngâm Kệ Phật A-di-đà

 29. Kệ Hô Chuông Sáng Tối - Ngâm Kệ Phật Dược Sư  

 30. Kệ Niệm Phật Buổi Tối

 31. Kệ Phóng Sanh

 32. Kệ Thí Thực

 33. Kệ Tọa Thiền Buổi Sáng

 34. Kho Báu Vô Tận

 35. Lá Thu 

 36. Lá Xanh Rơi

 37. Là Phật Tử... 

 38. Lộc Phật Đầu Xuân 

 39. Lời Ngoại Để Lại 

 40. Mầm Bát Nhã Hoa Thiện Tường 

 41. Một Năm...Lại Một Năm

 42. Một Phen Buông Xuống 

 43. Nguyện Đền Ơn Mẹ 

 44. Nhân Tình  

 45. Nhớ Cha 

 46. Núi Sông Tịnh Độ

 47. Áo Dài Lễ Phật 

 48. Ông Lái Đò 

 49. Phật Đã Về ...

 50. Quý Tiếc Duyên Lành 

 51. Sám Nguyện Dược Sư 

 52. Tâm Bình Thường                            

 53. Tâm Đại Trượng Phu 

 54. Tâm Sự Người Cùng Tử

 55. Tấm Lòng Vô Lượng

 56. Tết Đọc Lại Truyện Kiều

 57. Thăm Lại Diệu Đế

 58. Thầy Tôi

 59. Thiệp Tết Phương Xa Gởi Học Trò  

 60. Thừa Kế Chánh Pháp

 61. Tiệc Pháp Đầu Xuân       

 62. Tiễn Một Người Đi  

 63. Tịnh Nghiệp Mười Thương

 64. Tinh Xá Thiện Tường

 65. Trang Kinh Đời

 66. Tràng Hạt  

 67. Tri Âm

 68. Tri Ân Phật Tử San Jose 

 69. Tri Ân 

 70. Trình Pháp Đầu Xuân 

 71. Tự Tỉnh   

 72. Tuệ Giác Duyên 

 73. Tỳ Ni Nhật Dụng Thời COVID   

 74. Về Chùa    

 75. Vô Ngã Cúng Dường          

 76. Vô Tâm Nhẫn  

 77. Viếng Cảnh Liên Trì         

 78. Vịnh Cội Tùng

 79. Vịnh Nhành Mai

 80. Vu-lan Ân Nghĩa Đạo Tình 

 81. Xin Đừng Rơi Lệ Chia Tay

 82. Xuân Đất Khách                            

 83. Xuân Lòng  

 84. Xuân Thiếu Mẹ

 85. Xuất Gia Hiếu Đạo                                                                                                                       

Thi Kệ Phiên Dịch

bottom of page