top of page

 Trang Nhà  <  Thi Kệ

Thi Kệ Sáng Tác

 1. Bài Tụng Bốn Ơn

 2. Bài Tụng Tri Ân Tổ Sư

 3. Bão Lụt Miền Trung

 4. Buông và Gánh

 5. Cầu Nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm

 6. Cám Ơn

 7. Cảm Xuân Canh Tý 

 8. Cắt Tóc

 9. Chăm Cội Bồ-đề

 10. Chí Xuất Gia 

 11. Chúc Tết  

 12. Cơm Bát Nhã

 13. Cội Phúc 

 14. Dặn Trò

 15. Đạo Tình

 16. Đạo Tình Chùa Quang Minh - Chicago 

 17. Đêm Nay Sen Vẫn Gieo Trồng 

 18. Đón Xuân 

 19. Gánh Được - Buông Được 

 20. Giải Oan Cho Đồng Tiền

 21. Hoa Đăng 

 22. Hoa Hồng Dâng M 

 23. Hoa Nghiêm Sám Nguyện

 24. Hoa Tịnh Độ

 25. Hồn Nhiên

 26. Kệ Hô Chuông Sáng Tối-                                                                                      Ngâm Kệ Bồ-tát Quán Thế Âm

 27. Kệ Hô Chuông Sáng Tối - Ngâm Kệ Phật A-di-đà

 28. Kệ Hô Chuông Sáng Tối - Ngâm Kệ Phật Dược Sư  

 29. Kệ Niệm Phật Buổi Tối

 30. Kệ Phóng Sanh

 31. Kệ Thí Thực

 32. Kệ Tọa Thiền Buổi Sáng

 33. Kho Báu Vô Tận

 34. Lá Thu 

 35. Lá Xanh Rơi

 36. Là Phật Tử... 

 37. Lộc Phật Đầu Xuân 

 38. Lời Ngoại Để Lại 

 39. Mầm Bát Nhã Hoa Thiện Tường 

 40. Một Năm...Lại Một Năm

 41. Một Phen Buông Xuống 

 42. Nguyện Đền Ơn Mẹ 

 43. Nhân Tình  

 44. Nhớ Cha 

 45. Núi Sông Tịnh Độ

 46. Áo Dài Lễ Phật 

 47. Ông Lái Đò 

 48. Phật Đã Về ...

 49. Quý Tiếc Duyên Lành 

 50. Sám Nguyện Dược Sư 

 51. Tâm Bình Thường                            

 52. Tâm Đại Trượng Phu 

 53. Tâm Sự Người Cùng Tử

 54. Tấm Lòng Vô Lượng

 55. Tết Đọc Lại Truyện Kiều

 56. Thăm Lại Diệu Đế

 57. Thầy Tôi

 58. Thiệp Tết Phương Xa Gởi Học Trò  

 59. Thừa Kế Chánh Pháp

 60. Tiệc Pháp Đầu Xuân       

 61. Tiễn Một Người Đi  

 62. Tịnh Nghiệp Mười Thương

 63. Tinh Xá Thiện Tường

 64. Trang Kinh Đời

 65. Tràng Hạt  

 66. Tri Âm

 67. Tri Ân Phật Tử San Jose 

 68. Tri Ân 

 69. Trình Pháp Đầu Xuân 

 70. Tự Tỉnh   

 71. Tuệ Giác Duyên 

 72. Tỳ Ni Nhật Dụng Thời COVID   

 73. Về Chùa    

 74. Vô Ngã Cúng Dường          

 75. Vô Tâm Nhẫn  

 76. Viếng Cảnh Liên Trì         

 77. Vịnh Cội Tùng

 78. Vịnh Nhành Mai

 79. Vu-lan Ân Nghĩa Đạo Tình 

 80. Xin Đừng Rơi Lệ Chia Tay

 81. Xuân Đất Khách                            

 82. Xuân Lòng  

 83. Xuân Thiếu Mẹ

 84. Xuất Gia Hiếu Đạo                                                                                                                       

Thi Kệ Phiên Dịch

bottom of page