Trang Nhà  <  Thi Kệ

Thi Kệ Sáng Tác

 1. Bài Tụng Bốn Ơn

 2. Bài Tụng Tri Ân Tổ Sư

 3. Bão Lụt Miền Trung

 4. Buông và Gánh

 5. Cầu Nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm

 6. Cám Ơn

 7. Cảm Xuân Canh Tý 

 8. Cắt Tóc

 9. Chăm Cội Bồ-đề

 10. Chí Xuất Gia 

 11. Chúc Tết  

 12. Cơm Bát Nhã

 13. Cội Phúc 

 14. Dặn Trò

 15. Đạo Tình Chùa Quang Minh - Chicago 

 16. Đêm Nay Sen Vẫn Gieo Trồng 

 17. Đón Xuân 

 18. Gánh Được - Buông Được 

 19. Giải Oan Cho Đồng Tiền

 20. Hoa Đăng 

 21. Hoa Hồng Dâng M 

 22. Hoa Nghiêm Sám Nguyện

 23. Hoa Tịnh Độ

 24. Hồn Nhiên

 25. Kệ Hô Chuông Sáng Tối-                                                                                      Ngâm Kệ Bồ-tát Quán Thế Âm

 26. Kệ Hô Chuông Sáng Tối - Ngâm Kệ Phật A-di-đà

 27. Kệ Hô Chuông Sáng Tối - Ngâm Kệ Phật Dược Sư  

 28. Kệ Niệm Phật Buổi Tối

 29. Kệ Phóng Sanh

 30. Kệ Thí Thực

 31. Kệ Tọa Thiền Buổi Sáng

 32. Kho Báu Vô Tận

 33. Lá Thu 

 34. Lá Xanh Rơi

 35. Là Phật Tử... 

 36. Lộc Phật Đầu Xuân 

 37. Lời Ngoại Để Lại 

 38. Mầm Bát Nhã Hoa Thiện Tường 

 39. Một Năm...Lại Một Năm

 40. Một Phen Buông Xuống 

 41. Nguyện Đền Ơn Mẹ 

 42. Nhân Tình  

 43. Nhớ Cha 

 44. Núi Sông Tịnh Độ

 45. Áo Dài Lễ Phật 

 46. Ông Lái Đò 

 47. Phật Đã Về ...

 48. Quý Tiếc Duyên Lành 

 49. Sám Nguyện Dược Sư 

 50. Tâm Bình Thường                            

 51. Tâm Đại Trượng Phu 

 52. Tâm Sự Người Cùng Tử

 53. Tấm Lòng Vô Lượng

 54. Tết Đọc Lại Truyện Kiều

 55. Thăm Lại Diệu Đế

 56. Thầy Tôi

 57. Thiệp Tết Phương Xa Gởi Học Trò  

 58. Thừa Kế Chánh Pháp

 59. Tiệc Pháp Đầu Xuân       

 60. Tiễn Một Người Đi  

 61. Tịnh Nghiệp Mười Thương

 62. Tinh Xá Thiện Tường

 63. Trang Kinh Đời

 64. Tràng Hạt  

 65. Tri Âm

 66. Tri Ân Phật Tử San Jose 

 67. Tri Ân 

 68. Trình Pháp Đầu Xuân 

 69. Tự Tỉnh   

 70. Tuệ Giác Duyên 

 71. Tỳ Ni Nhật Dụng Thời COVID   

 72. Về Chùa    

 73. Vô Ngã Cúng Dường          

 74. Vô Tâm Nhẫn            

 75. Vịnh Cội Tùng

 76. Vịnh Nhành Mai

 77. Vu-lan Ân Nghĩa Đạo Tình 

 78. Xin Đừng Rơi Lệ Chia Tay

 79. Xuân Đất Khách                            

 80. Xuân Lòng  

 81. Xuân Thiếu Mẹ

 82. Xuất Gia Hiếu Đạo                                                                                                                       

Thi Kệ Phiên Dịch