Trang Nhà  <  Thi Kệ

Thi Kệ Sáng Tác

 1. Bài Tụng Bốn Ơn

 2. Bài Tụng Tri Ân Tổ Sư

 3. Bão Lụt Miền Trung

 4. Buông và Gánh

 5. Cầu Nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm

 6. Cám Ơn

 7. Cảm Xuân Canh Tý 

 8. Cắt Tóc

 9. Chăm Cội Bồ-đề

 10. Chí Xuất Gia 

 11. Chúc Tết  

 12. Cơm Bát Nhã

 13. Cội Phúc 

 14. Dặn Trò

 15. Đạo Tình Chùa Quang Minh - Chicago 

 16. Đêm Nay Sen Vẫn Gieo Trồng 

 17. Gánh Được - Buông Được 

 18. Giải Oan Cho Đồng Tiền

 19. Hoa Đăng 

 20. Hoa Hồng Dâng M 

 21. Hoa Nghiêm Sám Nguyện

 22. Hoa Tịnh Độ

 23. Hồn Nhiên

 24. Kệ Hô Chuông Sáng Tối-                                                                                      Ngâm Kệ Bồ-tát Quán Thế Âm

 25. Kệ Hô Chuông Sáng Tối - Ngâm Kệ Phật A-di-đà

 26. Kệ Hô Chuông Sáng Tối - Ngâm Kệ Phật Dược Sư  

 27. Kệ Niệm Phật Buổi Tối

 28. Kệ Phóng Sanh

 29. Kệ Thí Thực

 30. Kệ Tọa Thiền Buổi Sáng

 31. Kho Báu Vô Tận

 32. Lá Thu 

 33. Lá Xanh Rơi

 34. Là Phật Tử... 

 35. Lộc Phật Đầu Xuân 

 36. Lời Ngoại Để Lại 

 37. Mầm Bát Nhã Hoa Thiện Tường 

 38. Một Năm...Lại Một Năm

 39. Một Phen Buông Xuống 

 40. Nguyện Đền Ơn Mẹ 

 41. Nhân Tình  

 42. Nhớ Cha 

 43. Núi Sông Tịnh Độ

 44. Áo Dài Lễ Phật 

 45. Ông Lái Đò 

 46. Phật Đã Về ...

 47. Quý Tiếc Duyên Lành 

 48. Sám Nguyện Dược Sư 

 49. Tâm Bình Thường                            

 50. Tâm Đại Trượng Phu 

 51. Tâm Sự Người Cùng Tử

 52. Tấm Lòng Vô Lượng

 53. Tết Đọc Lại Truyện Kiều

 54. Thăm Lại Diệu Đế

 55. Thầy Tôi

 56. Thiệp Tết Phương Xa Gởi Học Trò  

 57. Thừa Kế Chánh Pháp

 58. Tiệc Pháp Đầu Xuân       

 59. Tiễn Một Người Đi  

 60. Tịnh Nghiệp Mười Thương

 61. Tinh Xá Thiện Tường

 62. Trang Kinh Đời

 63. Tràng Hạt  

 64. Tri Âm

 65. Tri Ân Phật Tử San Jose 

 66. Tri Ân 

 67. Trình Pháp Đầu Xuân 

 68. Tự Tỉnh   

 69. Tuệ Giác Duyên 

 70. Tỳ Ni Nhật Dụng Thời COVID   

 71. Về Chùa    

 72. Vô Ngã Cúng Dường          

 73. Vô Tâm Nhẫn            

 74. Vịnh Cội Tùng

 75. Vịnh Nhành Mai

 76. Vu-lan Ân Nghĩa Đạo Tình 

 77. Xin Đừng Rơi Lệ Chia Tay

 78. Xuân Đất Khách                            

 79. Xuân Lòng  

 80. Xuân Thiếu Mẹ

 81. Xuất Gia Hiếu Đạo                                                                                                                       

Thi Kệ Phiên Dịch