top of page

      Lý Lễ Phật

Chúng sanh, chư Phật vốn đồng

Cả hai rỗng lặng một dòng tánh không

Chí thành tất được cảm thông

Gần xa vô ngại, thực không nghĩ bàn

Mười phương Phật, một đạo tràng

Lại qua ảnh hiện, như màn lưới châu

Nay con quy mạng, cúi đầu

Lễ trước chư Phật, nhiệm mầu chứng minh.

                          Sakya Minh-Quang dịch

Kinh Sách

bottom of page