top of page

            

              Kệ Niệm Phật Buổi Tối

Ngâm:
       Ngày nay lại đã trôi qua
       Mạng người hơi thở, biết là về đâu?
       Tử sinh, sinh tử dãi dầu
       Bao nhiêu kiếp đã ngụp sâu biển trần!
       Ta-bà ràng buộc ái ân
       Vung gươm tuệ dứt bao lần chưa xong!
       Thẹn mình biển nghiệp mênh mông
       Nương thuyền Phật độ, vượt dòng tử sinh.
       Di-đà bản nguyện vững tin
       Phật y chánh báo, nguyện sinh cõi lành
       Nhiếp tâm sáu chữ Hồng danh
       Tịnh niệm tương tục, tựu thành viên thông.
       Đại chúng xin hãy một lòng
       Xả buông tất cả, dụng công hành trì.

Xướng:
       Nam-mô A-di-đà Phật
Đại chúng hòa:
        Nam-mô A-di-đà Phật.
        (Xướng và hòa lặp lại, tất cả 3 lần).

            Sakya Minh-Quang
           Tu Viện Thiện Tường 

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page