top of page

Niệm Phật Kinh Hành Quanh Hồ Tịnh Tâm 

Kính mời đại chúng xem Niệm Phật Kinh Hành Quanh Hồ Tịnh Tâm tại Tu Viện Thiện Tường trong Khóa Tu Xuất Gia Báo Ân ngày 11-14 tháng 7, 2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page