top of page

Trang Nhà Bài Viết  < Những Lời Sau Cùng của Tỷ Phú Steven Jobs

Những Lời Sau Cùng của Tỷ Phú Steven Jobs

Steven Jobs Last Words

Introduction

    Steven Paul Jobs (1955-2011) was an American billionaire, the co-founder, chairman, and CEO of Apple. Besides his secular life, Steven Jobs had also a life of spirituality. He was a lay Buddhist who learned and practiced Soto Zen Buddhism in Japan. Out of compassion, he contributed very generously to the cause of humanity. With profound wisdom, though facing the fatal disease, pancreatic cancer, he lived a very peaceful and meaningful life in accordance with the Dharma.

    On his deathbed, he reflected on his life and wrote a thoughtful essay to share his invaluable experience to others. I have read this essay and really appreciate his wisdom. I think this essay will bring considerable benefit to those pursuing the true happiness and meaning of life. Therefore, I introduce the English version and translate this essay into Vietnamese for wider readers, especially Vietnamese Buddhists. I wish that Dharma friends will enjoy this essay and learn something useful from that.

Namo Sakyamuni Buddha

Sakya Minh-Quang wrote at Thien Tuong Temple on January 2, 2023.

Lời giới thiệu

    Steven Paul Jobs (1955-2011) là một vị tỷ phú người Mỹ, cũng là người đồng sáng lập, chủ tịch và CEO of công ty Apple. Ngoài đời sống thế tục, Steven Jobs còn có đời sống tâm linh. Ông là một Phật tử tại gia, người đã học và thật hành thiền theo tông phái Tào Động Nhật Bản. Xuất phát từ tâm từ bi, ông đã cống hiến vô cùng rộng lượng cho sự nghiệp từ thiện. Với trí tuệ sâu sắc, dù phải đối diện với căn bệnh nan y, ung thư lá lách, ông đã sống một đời sống vô cùng yên bình và ý nghĩa theo đúng Chánh Pháp.

     Trên giường bệnh lúc lâm chung, ông đã quán chiếu lại đời mình và viết một bài đoản văn sâu sắc để chia sẻ kinh nghiệm vô giá của mình với mọi người. Bút giả đã đọc bài văn này và thật sự ngưỡng mộ trí tuệ của ông. Bút giả nghĩ bài văn này sẽ đem lại lợi ích lớn cho những ai đeo đuổi hạnh phúc chân thật và ý nghĩa cuộc sống. Cho nên, bút giả xin giới thiệu bản tiếng Anh và phiên dịch sang Việt ngữ cho nhiều người đọc hơn, nhất là những Phật tử Việt Nam. Kính mong bạn Pháp xa gần sẽ thưởng thức bài văn này và học hỏi vài điều lợi ích nào đó từ đây.

     Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

     Sakya Minh-Quang viết tại Tu Viện Thiện Tường ngày 02 tháng 01, 2022.

Steven Jobs Last Words

     “I reached the pinnacle of success in the business world. In some others' eyes, my life is the epitome of success. However, aside from work, I have little joy. In the end, my wealth is only a fact of life that I am accustomed to. At this moment, lying on my bed and recalling my life, I realize that all the recognition and wealth that I took so much pride in have paled and become meaningless in the face of my death.

Những Lời Sau Cùng của Steven Jobs

     Tôi đã đạt đến tuyệt đỉnh của thành công trong thế giới kinh doanh. Trong mắt của nhiều người, cuộc sống tôi là điển hình của thành công. Tuy nhiên, ngoài công việc ra, tôi có rất ít niềm vui. Cuối cùng thì sự giàu có chỉ là một điều bình thường của cuộc sống mà tôi quen thuộc. Trong giây phút này, nằm trên giường (bệnh) và quán xét lại đời mình, tôi nhận ra tất cả những ghi nhận thành tựu và giàu có mà mình tự hào bấy lâu đã phai lạt và trở thành vô nghĩa khi đối diện trước cái chết!

     You can employ someone to drive the car for you, make money for you but you cannot have someone bear your sickness for you. Material things lost can be found or replaced. But there is one thing that can never be found when it's lost - Life. Whichever stage in life you are in right now, with time, you will face the day when the curtain comes down.

     Bạn có thể thuê một người nào đó lái xe hay kiếm tiền cho mình, nhưng bạn không thể nhờ ai mang bệnh giùm mình! Những thứ vật chất mất đi có thể tìm lại hay được thay thế. Tuy nhiên, có một thứ mà mình không bao giờ tìm lại được khi đã mất. Đó chính là sự sống! Không luận là bạn đang sống trong giai đoạn nào của đời mình hiện nay, với thời gian, bạn sẽ phải đối diện với ngày mà đời mình kết thúc!

     Treasure love for your family, love for your spouse, love for your friends. Treat yourself well and cherish others. As we grow older, and hopefully wiser, we realize that a $300 or a $30 watch both tell the same time. You will realize that your true inner happiness does not come from the material things of this world. Whether you fly first class or economy, if the plane goes down - you go down with it.

     Hãy trân quý tình yêu dành cho gia đình, tình yêu với người bạn đời, và tình yêu cùng bạn bè thân thiết. Hãy đối xử tốt với chính bạn và quý trọng người khác. Khi chúng ta trưởng thành hơn, và hy vọng trí tuệ cũng phát triển hơn, mình sẽ nhận ra rằng chiếc đồng hồ có giá 300 usd hay 30 usd cũng đều chỉ giờ giống nhau! Bạn sẽ nhận ra hạnh phúc chân thật bên trong không phải có từ những thứ vật chất của thế giới này. Dù bạn đi máy bay với vé hạng thương gia hay hạng thường, khi máy bay rơi bạn cũng rơi theo!

     Therefore, I hope you realize, when you have mates, buddies and old friends, brothers and sisters, who you chat with, laugh with, talk with, have sing songs with, talk about north-south-east-west or heaven and earth, that is true happiness! Don't educate your children to be rich. Educate them to be happy. So when they grow up they will know the value of things and not the price. Eat your food as your medicine, otherwise you have to eat medicine as your food.

 

     Cho nên, tôi mong rằng bạn nhận ra, khi mình có bạn bè, dù thân hay sơ, anh chị em, và những ai mà mình có thể trò chuyện, vui đùa, cùng nhau ca hát, nói đủ chuyện đông tây nam bắc, trên trời dưới đất, đó là niềm hạnh phúc chân thật! Đừng dạy con cái bạn làm giàu. Hãy dạy chúng sống hạnh phúc! Như vậy, khi các con bạn trưởng thành, chúng sẽ biết giá trị của đồ vật mà không phải là giá tiền của nó! Hãy ăn thức ăn của bạn như uống thuốc; nếu không, bạn sẽ phải uống thuốc như ăn thức ăn!

     The One who loves you will never leave you for another because, even if there are 100 reasons to give up, he or she will find a reason to hold on. There is a big difference between a human being and being human. Only a few really understand it. You are loved when you are born. You will be loved when you die. In between, you have to manage!

 

     Người mà yêu bạn sẽ không bao giờ bỏ bạn để theo ai khác. Bởi vì, ngay cả khi họ có 100 lý do để từ bỏ bạn, anh ấy hay cô ấy cũng sẽ tìm ra được một lý do để giữ lấy mối quan hệ này! Có một sự khác nhau rất lớn giữa một con người sinh học và một con người đích thực. Chỉ có một số người mới thật sự hiểu được ý nghĩa giữa sự khác nhau này! Bạn đã được yêu thương khi bạn mới sinh ra. Bạn sẽ được yêu thương khi bạn chết đi. Trong khoảng giữa từ lúc mới sinh cho đến khi chết đi đó, bạn phải cố gắng để giữ gìn và xây đắp tình yêu thương này!

     The six best doctors in the world are sunlight, rest, exercise, diet, self-confidence and friends. Maintain them in all stages and enjoy a healthy life."

     Sáu vị bác sĩ giỏi nhất trên thế giới là (1) ánh nắng mặt trời, (2) nghỉ ngơi, (3) thể dục, (4) ăn uống, (5) tự tin và (6) bạn bè. Hãy theo sáu vị “bác sĩ” này trong mọi giai đoạn sống của cuộc đời bạn và tận hưởng một đời sống lành mạnh!”

Translated into Vietnamese by Minh-Quang Sakya

Source: “Steven Jobs Last Words”. https://equalman.com/steve-jobs-last-words

bottom of page