top of page

    Công Đức Phật

Gió vô hình có thể buộc rang

Cõi hư không đo được dọc ngang

Song công đức Phật vô vàn

Không sao kể xiết, dẫu ngàn muôn năm.

       Kinh Thủ Lăng Nghiêm -- Sakya Minh-Quang

Kinh Sách

bottom of page