top of page

Thi Kệ Phóng Sanh 

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)

Con nay nguyện trải tâm từ
Thương bao loài khổ cũng như thương mình
Trong vòng sinh tử tử sinh
Từng là cha mẹ… ân tình lại qua.

Nổi chìm biển khổ Ta-bà
Con sinh nhân đạo, người l
à bàng sanh
Hãi hùng cảnh khổ vây quanh
Lột da, mổ bụng…, sao đành làm ngơ?

Từ bi không kể thân sơ
Phóng sanh các loại, mong nhờ Phật ân
Nghe tên bậc Thánh một lần
Bỏ thân cõi ác về gần Như Lai.

Thú, cầm, thủy tộc… lắng tai
Nghe kinh thức tỉnh, sớm ngày siêu sanh
Kiếp sau trở lại người lành
Gặp Thầy nghe Pháp kết thành Phật duyên.

Phóng sanh công đức vô biên
Hướng về cầu nguyện mọi miền chúng sanh
Trường thọ, ít bệnh, an lành
Sống trong Chánh Pháp, đồng thành Như Lai.

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần)

kệ phóng sanh 2020.jpg
  • Giới Thiệu Ý Nghĩa và Thi Kệ Phóng Sanh - Bài viết 

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page