top of page

Kinh Hạnh Phúc Xuất Gia 

TÁN THÁN ĐỨC PHẬT

Pháp Vương vô thượng trong đời
Nhân thiên ba cõi không người sánh ngang

Là Thầy dạy khắp thế gian
Là Cha lành của vô vàn chúng sanh
Quy y trong một niệm lành
Nghiệp vô lượng kiếp hóa thành sạch không
Tán dương Phật đức mênh mông
Dù trăm ngàn kiếp cũng không tận cùng (1 xá). 

                                                                                                      

QUÁN TƯỞNG ĐẢNH LỄ

Chúng sanh, chư Phật vốn đồng
Cả hai rỗng lặng, một dòng tánh không

Chí thành quán tưởng suốt thông
Đạo giao cảm ứng thật không nghĩ bàn
Mười phương Phật, một đạo tràng
Lại qua ảnh hiện như màn lưới châu

Nay con quy mạng cúi đầu
Lễ trước chư Phật nhiệm mầu chứng minh (1 xá).  

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

1. Kính lạy Phật Cha lành giác ngộ

Đã bao đời cứu khổ quần sanh

Như trăng giữa tháng tròn vành

Sáng soi mỗi bước tu hành con đi.  (1 lạy

2. Kính lạy Pháp thuyền từ phổ độ

Đưa người qua biển khổ mênh mông

Giúp con sống trọn tấm lòng

Thương yêu tỉnh thức giữa vòng tham sân. (1 lạy)

3. Kính lạy Tăng bậc Thầy cao cả

Thay Phật-đà giáo hóa quần sanh

Dạy con biết lối tu hành

Trao đèn Chánh Pháp, phước lành thế gian. (1 lạy)

 

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương vừa bén chiên đàn
Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa
Tâm thành tưởng Phật thiết tha
Tùy nơi cảm ứng hiện ra mây lành
Vừa sinh một niệm chí thành
Toàn thân Phật hiện phước lành vô biên.

Nam mô Hương vân cái Bồ-tát  (2 lần)
Nam mô Hương vân cái Bồ-tát Ma-ha-tát.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật  (3 lần).

PHÁT NGUYỆN THỌ TRÌ

Kính lạy Tam Giới Tôn
Quy mạng mười phương Phật
Nay con phát nguyện lớn
Thọ trì Kinh Hạnh Phúc Xuất Gia
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nguyện kẻ thấy người nghe
Đều phát Bồ-đề tâm
Hết một báo thân này
Đồng sinh về Tịnh Độ.
Nam-mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần)

 

KỆ KHAI KINH

Vô thượng thậm thâm: Pháp nhiệm mầu                            
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay thấy nghe được thọ trì.
Nguyện hiểu chân nghĩa, Phật ý sâu.    

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)

KINH HẠNH PHÚC XUẤT GIA 

 

       Như thế này tôi nghe, một thuở đức Thế Tôn ở Tinh xá Đại Lâm nơi thành Tỳ-xá-ly. Lúc đó bà-la-môn tên là Tỳ-lê-da Bà-la-đậu-bà-giá đang đi tìm bò lạc. Buổi sáng ông vừa mua một con bò cho sữa, còn thiếu tiền chưa trả, thì ngay chiều hôm đó, đã bị lạc mất bò! Ông đi tìm khắp nơi suốt sáu ngày không gặp.

       Trên đường đi tìm bò, vị bà-la-môn này đến Tinh xá Đại Lâm. Từ xa ông trông thấy đức Thế Tôn an tọa bên dưới một gốc cây, dung nghi thực đĩnh đạc, các căn đều thanh tịnh vì trong tâm vắng lặng, thành tựu chỉ quán thiền. Thân Thế Tôn vàng kim tỏa hào quang sáng rỡ. Khi trông thấy như vậy, vị bà-la-môn liền đến trước đức Thế Tôn, dùng kệ thưa hỏi Phật:

Vì sao chẳng có tìm cầu
Các căn vắng lặng vào sâu cõi thiền
Một mình trong cảnh lặng yên
Mà được hạnh phúc an nhiên thế này?

 

  Bấy giờ đức Thế Tôn nghe thưa hỏi như vậy, mới dùng kệ trả lời:

 

Được mất… cảnh có bất đồng
Cũng không loạn được cõi lòng Như Lai
Này bà-la-môn có hay?
Như Lai giải thoát không ai sánh bằng
Người lo được mất lăng xăng
Thân không tự tại tâm hằng bất an.

Vị bà-la-môn này nghe đức Phật đáp xong, lại dùng kệ trình thưa:

 

Phạm chí tối thắng là đây
Nghe tỳ-kheo nói lời này đúng thay
Nay tôi xin được giải bày
Lời chân việc thật mong Ngài nghe cho!

Sa-môn chắc chắn không lo
Đi tìm bò lạc mất cho sáu ngày!
Người đời phiền não, ai hay?
Người tu an lạc ngày ngày thảnh thơi.

Sa-môn sống khác với đời
Không trồng mè đậu hôm mơi bận lòng
Không lo cỏ mọc đầy đồng
Nên an lạc sống giữa vòng thế gian!

Sa-môn có cuộc sống nhàn
Không lo nắng hạn, sợ khan nước đồng
Lá vàng lúa chết uổng công
Không sợ không tiếc trong lòng thường vui.

Sa-môn không con phải nuôi
Gả bảy con gái, chồng xuôi về trời
Con côi mẹ góa rối bời
Không có con gái, thảnh thơi ai bì.

Sa-môn không phải sầu bi
Con trai bảy đứa vô nghì ăn chơi
Nợ nần mang tiếng với đời
Không con nên mới thảnh thơi tu hành.

Sa-môn không nợ vây quanh
Không sợ chủ nợ đứng canh trước nhà!
Ba y một bát không nhà
Không lo tiền bạc thực là bình an.

Sa-môn không phải tính toan
Có nhiều chăn đệm trướng màn thế gian
Suốt ngày bắt rệp rộn ràng
Đời tu đơn giản thân an tâm nhàn.

Sa-môn không vướng cô nàng
Thành bà vợ dữ tóc vàng mắt xanh
Suốt ngày bị mắng bị hành
Sao bằng tu sĩ an lành thảnh thơi.

Sa-môn không bận việc đời
Sợ lo kho trống chuột chơi cả bầy
Được thua thành bại bao vây
Người tu buông xả ngày ngày an vui.

      Bấy giờ đức Thế Tôn nghe vị bà-la-môn này đã trình bày như vậy, liền dùng kệ đáp rằng:

 

Ta nay chắc chắn không lo
Đi tìm bò lạc mất cho sáu ngày!
Người đời phiền não, ai hay?
Người tu an lạc ngày ngày thảnh thơi.

Ta nay sống khác với đời
Không trồng mè đậu hôm mơi bận lòng
Không lo cỏ mọc đầy đồng
Nên an lạc sống giữa vòng thế gian!

Ta nay có cuộc sống nhàn
Không lo nắng hạn, sợ khan nước đồng
Lá vàng lúa chết uổng công
Không sợ không tiếc trong lòng thường vui.

Ta nay không con phải nuôi
Gả bảy con gái, chồng xuôi về trời
Con côi mẹ góa rối bời
Không có con gái thảnh thơi ai bì.

Ta nay không phải sầu bi
Con trai bảy đứa vô nghì ăn chơi
Nợ nần mang tiếng với đời
Không con nên mới thảnh thơi an lành.

Ta nay không nợ vây quanh
Không sợ chủ nợ đứng canh trước nhà!
Ba y một bát không nhà
Không lo tiền bạc thực là bình an.

Ta nay không phải tính toan
Có nhiều chăn đệm trướng màn thế gian
Suốt ngày bắt rệp rộn ràng
Đời tu đơn giản thân an tâm nhàn.

Ta nay không vướng cô nàng
Thành bà vợ dữ tóc vàng mắt xanh
Suốt ngày bị mắng bị hành
Nên Như Lai sống an lành thảnh thơi.

Ta nay không bận việc đời
Sợ lo kho trống chuột chơi cả bầy
Được thua thành bại bao vây
Như Lai buông xả ngày ngày an vui.

Chúng sinh lấy khổ làm vui
Ghét thương không bỏ trôi xuôi dòng đời
Đoạn dục ân ái xa rời
Mới được an lạc thảnh thơi mỗi ngày.

       Sau đó đức Thế Tôn lại dùng mọi phương tiện chỉ dạy làm lợi ích khiến cho bà-la-môn được vui mừng hoan hỷ. Đức Phật lần lượt nói pháp bố thí, trì giới… cho đến pháp giải thoát trong chánh pháp Như Lai để tâm được vô úy.

       Bà-la-môn nghe xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay bạch Phật rằng: “Kính bạch đức Thế Tôn, không biết con có được xuất gia tu học đạo trong Chánh Pháp và Luật, trở thành vị tỳ-kheo, tu phạm hạnh hay không?”

       Bấy giờ đức Thế Tôn liền từ bi hứa khả: “Ông nay được xuất gia trong Chánh Pháp và Luật, được thọ giới cụ túc, tu phạm hạnh thanh tịnh, cho đến chứng được quả A-la-hán giải thoát.”

     Bấy giờ, bà-la-môn liền xuất gia học đạo, không lâu sau chứng được quả vị A-la-hán. Vị A-la-hán này vì tự mình chứng nghiệm được niềm vui siêu việt của niết-bàn giải thoát, nên nói kệ sau đây:

Tôi nay hạnh phúc biết bao
Pháp bậc tối thượng bước vào tiến tu
Vui xa tham ái ngục tù
Gặp Phật không phí công phu một đời.


  Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần).

Kinh Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật Tâm Yếu

Bồ-tát Quán Tự Tại
Khi thực hành Bát-nhã
Ba-la-mật thâm sâu
Quán chiếu thấy năm uẩn
Đương thể đều là không
Vượt qua vòng khổ ách.
Xá-lợi-phất lắng nghe
Sắc chẳng khác tánh không
Tánh không chẳng khác sắc
Sắc chính là tánh không
Tánh không chính là sắc
Thọ, tưởng, hành và thức
Bản chất cũng như vậy.
Lại nữa, Xá-lợi-phất
Các pháp thật tướng không
Không sinh cũng không diệt
Không sạch cũng không nhơ
Không thêm cũng không bớt;
Không có năm thủ uẩn:
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức;
Không có sáu căn: mắt
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý;
Không có sáu trần: sắc
Thanh, hương, vị, xúc, pháp;
Cũng không có sáu thức:
Nhãn thức đến ý thức;
Mười tám giới đều không.
Không có mười hai duyên:
Vô minh đến già chết;
Không có hết vô minh
Cho đến hết già chết
Lưu chuyển và hoàn diệt
Cả hai chiều đều không.
Không có bốn thánh đế:
Khổ, tập, diệt và đạo.
Không có trí có đắc
Vì không có sở đắc.
Bồ-tát y Bát-nhã
Ba-la-mật-đa này 
Tâm không còn chướng ngại
Do không có chướng ngại
Nên không có sợ hãi
Lìa mộng tưởng đảo điên
Đến Niết-bàn cứu cánh.
Chư Phật trong ba đời
Đều y nơi Bát-nhã
Đắc Vô Thượng Bồ-đề.
Thế nên biết Bát-nhã
Là chân ngôn đại thần
Là chân ngôn đại minh
Là chân ngôn vô thượng
Không chân ngôn nào bằng
Có vi diệu công năng
Diệt trừ tất cả khổ
Chân thực không dối hư
Liền nói ra chú rằng:
Ga tê, ga tê, ba ra ga tê, ba ra sam ga tê, bô đi xóa ha (3 lần).

(Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha)   

HỒI HƯỚNG

Trì kinh quán niệm phước vô biên
Hồi hướng chúng sinh khắp mọi miền

Nguyện ai còn đắm trong biển khổ

Về nơi nước Phật được an nhiên. 

Nguyện tiêu ba chướng hết phiền não
Nguyện được Bát-nhã trí rộng cao
Nguyện thực hành theo Bồ-tát đạo
Đời đời tinh tiến chẳng lãng xao.

Nguyện sinh về cõi Tây phương
Đài sen chín phẩm dựa nương thức thần

Hoa nở thấy Phật pháp thân
Chứng ngôi bất thoái, cõi trần độ sinh.

Nguyện đem công đức tu này
Hướng về tất cả, chung xây phước lành 

Con cùng pháp giới chúng sanh
Đồng nên Phật đạo, đồng thành Như Lai.

 

    TỰ QUY Y

Con tự quy y Phật
Nguyện tất cả chúng sanh
Tin hiểu Đạo Vô Thượng
Đồng phát Bồ-đề tâm (1 lễ).

Con tự quy y Pháp
Nguyện tất cả chúng sanh
Thâm nhập nghĩa kinh tạng
Trí tuệ sâu như biển (1 lễ).

Con tự quy y Tăng
Nguyện tất cả chúng sanh
Hòa hợp cùng đại chúng
Sống vô ngại, an lành (1 lễ).

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page