top of page

Cầu Nguyện Bồ-Tát Quán Thế Âm

Ba mươi hai tướng hiện Ta-bà

Giáo hóa muôn loài kiếp Hằng sa

Ngàn chỗ nguyện cầu ngàn chỗ ứng

Thuyền từ biển khổ độ người ra."

"Lòng bi răn dạy vang như sấm

Tâm từ che chở mát dường mây

Tuôn dòng cam lộ, mưa chánh Pháp

Phiền não lửa lòng dứt sạch ngay!

Nam mô Bồ-tát Quán Thế Âm

Nguyện người tỉnh thức khởi từ tâm

Bạo lực chiến tranh xin dừng lại

Người người vui hưởng cảnh thanh bình.

Nam mô Bồ-tát Quán Thế Âm

Một vầng tuệ nhật phá tối tăm

Phiền não vô minh không còn nữa

Từ bi rộ nở đóa hoa tâm!

Nam mô Bồ-tát Quán Thế Âm

Như con lạc mẹ vụng kiếm tầm

Cứ ngỡ không bao giờ gặp lại

Nào ngờ Mẹ vẫn đợi trong tâm!

Nam mô Bồ-tát Quán Thế Âm

Vào đời xin nguyện chuyển Pháp âm

Gian khổ thế nào xin gánh chịu

Giúp người bớt khổ, báo ân thâm.

​               Sakya Minh-Quang

                       

Quan-Am-Tu-Tai.png
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page