top of page

Đón Xuân

Đón xuân ấm cúng ở bên nhau
Một đại gia đình quý biết bao
Văn hóa cha ông xin gìn giữ
Con đường Phật Pháp nguyện dồi trau
     Sakya Minh-Quang

true.png
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page