top of page

Trang Nhà  Kinh Sách  < Kinh  Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn

800px_COLOURBOX8086826.jpg

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

    Phẩm Phổ Môn Thi Kệ

- Tam Tạng Pháp Sư Cưu-ma-la-thập

  đời Diêu Tần vâng chiếu dịch từ Phạn sang Hán.

- Sakya Minh-Quang dịch từ Hán sang Việt.

       TÁN THÁN ĐỨC PHẬT

Pháp Vương vô thượng trong đời
Nhân thiên ba cõi không người sánh ngang     

Là Thầy dạy khắp thế gian
Là Cha lành của vô vàn chúng sanh
Quy y trong một niệm lành
Nghiệp vô lượng kiếp hóa thành sạch không
Tán dương Phật đức mênh mông
Dù trăm ngàn kiếp cũng không tận cùng (1 xá). 

                 QUÁN TƯỞNG ĐẢNH LỄ

          Chúng sanh, chư Phật vốn đồng
          Cả hai rỗng lặng, một dòng tánh không   

          Chí thành quán tưởng suốt thông
          Đạo giao cảm ứng thực không nghĩ bàn

          Mười phương Phật, một đạo tràng
          Lại qua ảnh hiện như màn lưới châu   

          Nay con quy mạng cúi đầu
          Lễ trước chư Phật nhiệm mầu chứng minh (1 xá).                                                                                                  

 

w020050329466904406247.jpg

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

1. Kính lạy Phật Cha lành giác ngộ

Đã bao đời cứu khổ quần sanh

Như trăng giữa tháng tròn vành

Sáng soi mỗi bước tu hành con đi.  (1 lạy

2. Kính lạy Pháp thuyền từ phổ độ

Đưa người qua biển khổ mênh mông

Giúp con sống trọn tấm lòng

Thương yêu tỉnh thức giữa vòng tham sân. (1 lạy)

3. Kính lạy Tăng bậc Thầy cao cả

Thay Phật-đà giáo hóa quần sanh

Dạy con biết lối tu hành

Trao đèn Chánh Pháp, phước lành thế gian. (1 lạy)

 

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương vừa bén chiên đàn
Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa
Tâm thành tưởng Phật thiết tha
Tùy nơi cảm ứng hiện ra mây lành
Vừa sinh một niệm chí thành
Toàn thân Phật hiện phước lành vô biên.

Nam mô Hương vân cái Bồ-tát  (2 lần)
Nam mô Hương vân cái Bồ-tát Ma-ha-tát.

Nam-mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. (3 lần)

PHÁT NGUYỆN THỌ TRÌ

Kính lạy đức Từ Phụ,
Bổn Sư Thích-ca Văn
Cùng bao đời Chư Tổ
Từ bi đã dạy răn. 
Nay con phát nguyện lớn
Thọ trì đọc tụng kinh
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nguyện kẻ thấy người nghe
Đều phát Bồ-đề tâm
Đời đời làm bạn lành
Đồng hành Bồ-tát đạo.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần)

 

KỆ KHAI KINH

Vô thượng thậm thâm: Pháp nhiệm mầu                             
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay thấy nghe, thọ trì Pháp
Nguyện ngộ thật nghĩa Phật ý sâu.    

 

Nam-mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ-tát (2 lần)
Nam-mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ-tát Ma-ha-tát.
 

                       KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
                    PHẨM PHỔ MÔN THỨ 25

          Bồ-tát Vô Tận Ý
          Dùng kệ hỏi Phật rằng:

          Thế Tôn tướng đẹp trang nghiêm
          Nay con hỏi Phật vì duyên cớ gì
          Quán Âm Phật tử Đại Bi
          Có tên như vậy, xin vì rộng tuyên.

          Này Vô Tận Ý tâm chuyên
          Lắng nghe ta nói hạnh hiền Quán Âm
          Quán Âm thệ nguyện hoằng thâm
          Mọi nơi ứng hiện bi tâm cứu đời.
          Trải vô lượng kiếp không lơi
          Hầu vô số Phật không rời Đại tâm
          Phát nguyện rộng lớn thậm thâm
          Nay ta nói lược Quán Âm hạnh lành.
          Quán Âm ai thấy, nghe danh
          Tâm luôn tưởng niệm phước sanh nghiệp trừ.
          Khổ đau ba cõi, hữu dư
          Thảy đều chấm dứt, vô dư niết-bàn.
          Quán Âm nhớ niệm bình an
          Từ bi hóa giải muôn ngàn oán thâm.

Nếu ai vừa khởi ác tâm
Xô người niệm Phật xuống hầm lửa sâu
Quán Âm sức niệm nhiệm mầu
Hầm lửa bỗng hóa thành ao sen hồng.
Hoặc trôi giữa biển mênh mông
Có bao quỷ dữ, cá, rồng hiểm nguy
Quán Âm sức niệm diệu kỳ
Sóng không chìm được, nạn gì cũng qua.
Hoặc trên đỉnh núi nơi xa
Bị người xô ngã hóa ra an lành
Như mặt trời giữa thiên thanh
Niệm Phật chuyển nghiệp, nạn thành bình an.
Hoặc bị người ác làm càn
Đuổi theo bắt giết, chạy ngang núi đồi
Sa chân ngỡ mất mạng rồi
Quán Âm sức niệm chuyển hồi nạn tai.
Không chút thương tích mảy may
Quán Âm niệm lực vượt ngoài nghĩ suy.  
Quán Âm Bồ-tát từ bi
Niệm Phật cảm hóa ác gì cũng tiêu.
Oán thù xưa biết bao nhiêu
Hôm nay gặp lại làm điều hại nhau
Bao vây định giết bằng dao
Nhờ niệm Bồ-tát dạt dào lòng thương

Kẻ dữ thức tỉnh thiện lương
Tâm từ chợt khởi, bỏ đường sát sinh.
Hoặc khi vướng phải tội tình
Sắp đem ra xử, hành hình mạng chung
Quán Âm niệm đến tận cùng
Sức niệm chuyển hóa tay chùn đao rơi.
Hoặc bị giam giữ một nơi
Tay chân xiềng xích không rời một giây
Quán Âm sức niệm diệu thay
Giúp được giải thoát khỏi ngay tù đày.
Lời nguyền, chú thuật mặc ai
Thuốc độc làm hại, thẳng ngay sợ gì
Quán Âm sức niệm diệu kỳ
Bình an, thương kẻ sân si tội dày
Gieo nhân ác, quả gặp ngay
Nhìn trời phun bọt, dính ai? Dính mình!
Quỷ thần, khác loại chúng sinh
Kính trọng người biết chuyên tinh tu hành
La-sát ác niệm vừa sanh
Quán Âm sức niệm hóa thành từ bi.
Niệm lực, Phật lực gia trì
Tham sân si hóa trí bi độ đời.
Thú dữ vây khốn khắp nơi
Nhe nanh giương vuốt gặp thời hiểm nguy
Quán Âm sức niệm từ bi
Cảm lòng thú dữ bỏ đi, hóa lành.
Rắn độc, bò cạp hoành hành
Khí độc, lửa khói bao quanh thân mình
Quán Âm sức niệm oai linh
Rắn độc, lửa khói… tầm thinh dứt liền.
Sấm vang, sét đánh triền miên
Thiên tai, mưa đá chẳng yên xóm làng.
Quán Âm sức niệm phục hàng
Mưa tan, mây tạnh, dân an thái hòa.
Chúng sanh bao kiếp đã qua
Khổ đau vô lượng, thực là đáng thương
Nghiệp duyên gặp phải tai ương
Quán Âm diệu trí soi đường thoát ly.
Quán Âm đại nguyện từ bi
Cứu đời hết khổ, chỉ vì lòng thương
Thần thông lực dụng không lường
Rộng tu phương tiện, đủ đường độ sanh.
Mười phương cõi nước chúng sanh
Tưởng niệm Bồ-tát chí thành nhất tâm
Quán Âm ứng hiện không lầm
Như trăng hiện khắp ao đầm rạch sông.
Địa ngục, ngạ quỷ lửa hồng
Súc sinh các loại trong vòng khổ đau.
Sinh già bệnh chết lao đao
Tử sinh, sinh tử chừng nào mới xong?
Quán Âm trì niệm một lòng
Dứt trừ khổ nạn, thoát vòng tử sinh.
Thường nguyện, chiêm ngưỡng Quán Âm:
Quán chiếu chân thật dứt lầm sắc không.
Quán chiếu thanh tịnh sạch trong
Quán chiếu trí tuệ mênh mông sáng ngời.
Quán chiếu bi mẫn cứu đời
Quán chiếu từ ái không rời chúng sanh.
Quán Âm chiếu khắp thế gian
Một vầng tuệ nhật phá ngàn tối tăm.
Quét sạch phiền não, lỗi lầm
Hàng phục gió lửa, an tâm muôn loài.
Lòng bi thẳng thắn dạy răn
Sấm vang giúp biết ăn năn lỗi lầm.
Tâm từ nhỏ nhẹ Phạm âm
Mây lành che mát vui tâm mọi người.
Cam lồ mưa Pháp tuôn rơi
Diệt lửa phiền não, giúp đời mát tươi.
Đấu tranh kiện tụng với người
Trong quân trận đổ máu tươi hãi hùng
Quán Âm sức niệm vô cùng
Oán thù hòa giải, hiểm hung hóa lành.
Quán Âm là tiếng Diệu Âm
Quán Âm là tiếng Phạm Âm, Hải Triều
Thế gian tiếng đẹp bao nhiêu
Cũng không sánh được tiếng triều Quán Âm.
Cho nên thường phải chí tâm
Tưởng niệm Bồ-tát, chớ lầm sanh nghi
Quán Âm bậc Thánh Đại Bi
Là nơi nương tựa những khi tai nàn
Khổ đau, chết chóc vô vàn
Biết nương Bồ-tát bình an một đời. 
Quán Âm bi trí tuyệt vời
Mắt thương nhìn khắp mọi nơi lửa hồng
Chúng sanh còn khổ long đong
Bồ-tát còn nguyện độ xong muôn loài.
Mênh mông công đức biển trời
Nên đảnh lễ Đấng Cứu Đời Quán Âm.

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (2 lần)
Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát Ma-ha-tát.

                     ĐẢNH LỄ BỒ-TÁT QUÁN THẾ ÂM

Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

         1. Quán Âm thệ nguyện hoằng thâm         

            Mọi nơi ứng hiện bi tâm cứu đời.
            Trải vô lượng kiếp không lơi
            Hầu vô số Phật, không rời Đại tâm
            Phát nguyện rộng lớn thậm thâm
            Nay con đảnh lễ Quán Âm hạnh lành.

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).

Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

         2. Quán Âm ai thấy, nghe danh
            Tâm luôn tưởng niệm phước sanh nghiệp trừ.
            Khổ đau ba cõi, hữu dư
            Thảy đều chấm dứt, vô dư niết-bàn.

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).

Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

         3. Quán Âm nhớ niệm bình an
           Từ bi hóa giải muôn ngàn oán thâm.
           Nếu ai vừa khởi ác tâm
           Xô người niệm Phật xuống hầm lửa sâu
           Quán Âm sức niệm nhiệm mầu
           Hầm lửa bỗng hóa thành ao sen hồng.

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).

Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

         4. Hoặc trôi giữa biển mênh mông
            Có bao quỷ dữ, cá, rồng hiểm nguy
            Quán Âm sức niệm diệu kỳ
            Sóng không chìm được, nạn gì cũng qua.

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).

Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

         5.  Hoặc trên đỉnh núi nơi xa
            Bị người xô ngã hóa ra an lành.
            Như mặt trời giữa thiên thanh
            Niệm Phật chuyển nghiệp, nạn thành bình an.

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).

Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

6.  Hoặc bị người ác làm càn
Đuổi theo bắt giết, chạy ngang núi đồi
Sa chân ngỡ mất mất mạng rồi
Quán Âm sức niệm chuyển hồi nạn tai.
Không chút thương tích mảy may
Quán Âm niệm lực vượt ngoài nghĩ suy

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).

Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

7.  Quán Âm Bồ-tát từ bi
Niệm Phật cảm hóa ác gì cũng tiêu.
Oán thù xưa biết bao nhiêu
Hôm nay gặp lại làm điều hại nhau
Bao vây định giết bằng dao
Nhờ niệm Bồ-tát dạt dào lòng thương
Kẻ dữ thức tỉnh thiện lương
Tâm từ chợt khởi, bỏ đường sát sinh.

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).

Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

8.  Hoặc khi vướng phải tội tình
Sắp đem ra xử, hành hình mạng chung
Quán Âm niệm đến tận cùng
Sức niệm chuyển hóa tay chùn đao rơi.

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).

Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

9.  Hoặc bị giam giữ một nơi
Tay chân xiềng xích không rời một giây
Quán Âm sức niệm diệu thay
Giúp được giải thoát khỏi ngay tù đày.

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).

Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

10.  Lời nguyền, chú thuật mặc ai
Thuốc độc làm hại, thẳng ngay sợ gì.
Quán Âm sức niệm diệu kỳ
Bình an, thương kẻ sân si tội dày
Gieo nhân ác, quả gặp ngay
Nhìn trời phun bọt, dính ai? Dính mình!

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).

Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

11.  Quỷ thần, khác loại chúng sinh
Kính trọng người biết chuyên tinh tu hành
La-sát ác niệm vừa sanh
Quán Âm sức niệm hóa thành từ bi.
Niệm lực, Phật lực gia trì
Tham sân si hóa trí bi độ đời.

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).

Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

12.  Thú dữ vây khốn khắp nơi
Nhe nanh giương vuốt gặp thời hiểm nguy
Quán Âm sức niệm từ bi
Cảm lòng thú dữ bỏ đi, hóa lành.

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).

Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

13.  Rắn độc, bò cạp hoành hành
Khí độc, lửa khói bao quanh thân mình
Quán âm sức niệm oai linh
Rắn độc, lửa khói… tầm thinh dứt liền.

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).

Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

14.  Sấm vang, sét đánh triền miên
Thiên tai, mưa đá chẳng yên xóm làng.
Quán Âm sức niệm phục hàng
Mưa tan, mây tạnh, dân an thái hòa.

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).

Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

15.  Chúng sanh bao kiếp đã qua
Khổ đau vô lượng, thực là đáng thương
Nghiệp duyên gặp phải tai ương
Quán Âm diệu trí soi đường thoát ly.

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).

Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

16.  Quán Âm đại nguyện từ bi
Cứu đời hết khổ, chỉ vì lòng thương
Thần thông lực dụng không lường
Rộng tu phương tiện, đủ đường độ sanh.

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).

Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

17.  Mười phương cõi nước chúng sanh
Tưởng niệm Bồ-tát chí thành nhất tâm
Quán Âm ứng hiện không lầm
Như trăng hiện khắp ao đầm rạch sông.

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).

Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

18.  Địa ngục, ngạ quỷ lửa hồng
Súc sinh các loại trong vòng khổ đau.
Sinh già bệnh chết lao đao
Tử sinh, sinh tử chừng nào mới xong?
Quán Âm trì niệm một lòng
Dứt trừ khổ nạn, thoát vòng tử sinh.

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).

Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

19.  Thường nguyện, chiêm ngưỡng Quán Âm:
Quán chiếu chân thật dứt lầm sắc không.
Quán chiếu thanh tịnh sạch trong
Quán chiếu trí tuệ mênh mông sáng ngời.
Quán chiếu bi mẫn cứu đời
Quán chiếu từ ái không rời chúng sanh.

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).

Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

20.  Quán Âm chiếu khắp thế gian
Một vầng tuệ nhật phá ngàn tối tăm.
Quét sạch phiền não, lỗi lầm
Hàng phục gió lửa, an tâm muôn loài.

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).

Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

21.  Lòng bi thẳng thắn dạy răn
Sấm vang giúp biết ăn năn lỗi lầm.
Tâm từ nhỏ nhẹ Phạm âm
Mây lành che mát vui tâm mọi người.
Cam lồ mưa Pháp tuôn rơi
Diệt lửa phiền não, giúp đời mát tươi.

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).

Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

22. Đấu tranh kiện tụng với người
Trong quân trận đổ máu tươi hãi hùng
Quán Âm sức niệm vô cùng
Oán thù hòa giải, hiểm hung hóa lành.

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).
Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

23. Quán Âm là tiếng Diệu Âm
Quán Âm là tiếng Phạm Âm, Hải Triều
Thế gian tiếng đẹp bao nhiêu
Cũng không sánh được tiếng triều Quán Âm.
Cho nên thường phải chí tâm
Tưởng niệm Bồ-tát, chớ lầm sanh nghi.

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).

Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

24.  Quán Âm bậc Thánh Đại Bi
Là nơi nương tựa những khi tai nàn
Khổ đau, chết chóc vô vàn
Biết nương Bồ-tát bình an một đời.

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).

Xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

25.  Bồ-tát bi trí tuyệt vời
Mắt thương nhìn khắp mọi nơi lửa hồng
Chúng sanh còn khổ long đong
Bồ-tát còn nguyện độ xong muôn loài.
Mênh mông công đức biển trời
Nên đảnh lễ Đấng Cứu Đời Quán Âm.

Hòa: Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lễ).

            (Option: Kinh hành niệm danh Hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm:)

Nam-mô Bồ-tát Quán Thế Âm

 

                  KINH BA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT TÂM YẾU

Bồ-tát Quán Tự Tại
Khi thực hành Bát-nhã
Ba-la-mật thâm sâu
Quán chiếu thấy năm uẩn
Đương thể đều là không
Vượt qua vòng khổ ách.
Xá-lợi-phất lắng nghe
Sắc chẳng khác tánh không
Tánh không chẳng khác sắc
Sắc chính là tánh không
Tánh không chính là sắc
Thọ, tưởng, hành và thức
Bản chất cũng như vậy.
Lại nữa, Xá-lợi-phất
Các pháp nơi tánh không
Không sinh cũng không diệt
Không sạch cũng không nhơ
Không thêm cũng không bớt;
Không có năm thủ uẩn:
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức;
Không có sáu căn: mắt
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý;
Không có sáu trần: sắc
Thanh, hương, vị, xúc, pháp;
Không có cả sáu thức:
Nhãn thức đến ý thức;
Mười tám giới đều không.
Không có mười hai duyên:
Vô minh đến già chết;
Không có hết vô minh
Cho đến hết già chết
Lưu chuyển và hoàn diệt
Cả hai chiều đều không.
Không có bốn thánh đế:
Khổ, tập, diệt và đạo.
Không có trí có đắc
Vì không có sở đắc.
Bồ-tát y Bát-nhã
Ba-la-mật-đa này 
Tâm không còn chướng ngại
Do không có chướng ngại
Nên không có sợ hãi
Lìa mộng tưởng đảo điên
Đến Niết-bàn cứu cánh.
Chư Phật trong ba đời
Đều y nơi Bát-nhã
Đắc Vô Thượng Bồ-đề.
Thế nên biết Bát-nhã
Là chân ngôn đại thần
Là chân ngôn đại minh
Là chân ngôn vô thượng
Không chân ngôn nào bằng
Có vi diệu công năng
Diệt trừ tất cả khổ
Chân thực không dối hư
Liền nói ra chú rằng:
Ga tê, ga tê, ba ra ga tê, ba ra sam ga tê, bô đi xóa ha (3 lần).

        (Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha)   

                       

     

                    HỒI HƯỚNG

Trì kinh quán niệm phước vô biên
Hồi hướng chúng sinh khắp mọi miền
Nguyện ai còn đắm trong biển khổ
Sớm về nước Phật được an nhiên. 

Nguyện tiêu ba chướng hết phiền não
Nguyện được Bát-nhã trí rộng cao
Nguyện thực hành theo Bồ-tát đạo
Đời đời tinh tiến chẳng lãng xao.

Nguyện sinh về cõi Tây phương
Đài sen chín phẩm dựa nương thức thần
Hoa nở thấy Phật pháp thân
Chứng ngôi bất thoái, cõi trần độ sinh.

Nguyện đem công đức tu này
Hướng về tất cả, chung xây phước lành     
Con cùng pháp giới chúng sanh
Đồng nên Phật đạo, đồng thành Như Lai.

 

TỰ QUY Y

Con tự quy y Phật
Nguyện tất cả chúng sanh
Giác ngộ Đạo Vô Thượng
Đồng phát Bồ-đề tâm (1 lễ).

Con tự quy y Pháp
Nguyện tất cả chúng sanh
Thâm nhập nghĩa kinh tạng
Trí tuệ sâu như biển (1 lễ).

Con tự quy y Tăng
Nguyện tất cả chúng sanh
Hòa hợp cùng đại chúng
Sống vô ngại, an lành (1 lễ).

 

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

bottom of page