top of page

Bài Thơ Về Chùa 

      Về Chùa

Về chùa kính Phật, trọng Tăng
Lắng nghe lời Pháp, dạy răn của Thầy
Nghĩa ân như bát nước đầy
Khuyên ai gắng giữ, phước dầy mai sau.

Mình là con Phật thanh cao
Chắp tay thưa thỉnh, vái chào lễ nghi
Nói năng dáng đứng cách đi
Sao cho điềm đạm, oai nghi chỉnh tề.​

Chùa là tổ ấm ta về
Chung tay vun đắp chẳng nề hà chi.
Công phu, công quả, hộ trì
Già lam hưng thịnh, phước gì lớn hơn.

         Sakya Minh-Quang

​   

   Kính mời đại chúng lắng nghe bài pháp Bài Thơ Về Chùa do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại chùa Phước Hải - North Carolina, May 26, 2018.

Thơ:  Về Chùa với giọng đọc sư cô TN Khánh Thiện

bottom of page