top of page

Bi và Trí Của Bồ-Tát Đạo

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Bi và Trí của Bồ-Tát Đạo do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Chùa Ưu Đàm - NV ngày 3 tháng 12, 2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page