top of page

Biết Ơn - Nhân Duyên Phát Tâm Bồ-Đề I

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Biết Ơn - Nhân Duyên Phát Tâm Bồ-Đề I do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng trong Khóa Tu Mùa Đông 11-2019 tại Chùa Diệu Pháp, CA

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page