top of page

Bình Bát & Ca Sa

Kính mời quý Phật tử lắng nghe bài Pháp: Bình Bát & Ca Sa do Thầy Sakya Minh-Quang thuyết giảng trong Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Kỳ 11 tại Tu Viện Tây Thiên - Canada ngày 5 tháng 8, 2019

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page