top of page

Bồ-Tát Đạo: Con Đường Cứu Khổ

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Bồ-Tát Đạo: Con Đường Cứu Khổ do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng trong Khóa Tu Hạnh Phúc Là Đây Lần Thứ 19 tại Như Lai Thiền Tự ngày 29 / 9/ 2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page