top of page

Bồ-tát Hằng Thuận Chúng Sanh

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Bồ-tát Hằng Thuận Chúng Sanh do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng trong Khóa Tu Xuất Gia Báo Ân tại Tu Viện Thiện Tường ngày 11-14 tháng 7, 2019

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page