top of page

Bồ-Tát Nguyện: 12 Đại Nguyện Phật Dược Sư

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Bồ-Tát Nguyện: 12 Đại Nguyện Phật Dược Sư do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Chùa Địa Tạng - Seattle, WA ngày 1 tháng 9, 2019.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page