top of page

Bồ-tát Nhật Dụng Hành Trì

     Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Bồ-tát Nhật Dụng Hành Trì - Giới Thiệu Yếu Chỉ Phẩm Tịnh Hạnh Kinh Hoa Nghiêm, do TT. Viện chủ Sakya Minh-Quang thuyết giảng trong Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Kỳ II tại chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio - Aug 18, 2018. Phẩm Tịnh Hạnh là một phẩm trọng yếu của Kinh Hoa Nghiêm, gồm 141 bài kệ do Ngài Văn Thù trả lời Bồ-tát Trí Thủ về cách dụng tâm của Bồ-tát trond đời sống hằng ngày để có thể tịnh hóa ba nghiệp, thành tựu đại phước đức của thế gian, đại trí tuệ của xuất thế gian, sáu Ba-la-mật của Bồ-tát, và mười trí lực của Như Lai. Một số những bài kệ này cũng được chư tổ như Ngài Tánh Kỳ và Độc Thể đời nhà Thanh biên tập, sử dụng trong quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Lục và Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu. Vì vậy, một số bài kệ này đã trở nên vô cùng quen thuộc và được biết đến một cách rộng rãi trong thiền môn. 
     TT Sakya Minh-Quang đã phiên dịch phẩm Tịnh Hạnh phần văn xuôi theo nhịp câu năm chữ, còn phần kệ tụng ra thể thơ lục bát. Mục đích bản dịch này giúp người hành trì dễ tụng đọc và ghi nhớ. Xin trân trọng giới thiệu đến quý Phật tử.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page