top of page

Bồ-tát Quán Thế Âm - Khế Lý & Khế Cơ

Kính mời đại chúng lắng nghe bài Pháp: Bồ-tát Quán Thế Âm - Khế Lý và Khế Cơ do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại Quán Âm Tịnh Xá - San Jose, CA ngày 23 tháng 10, 2018.

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page