top of page

Bồ-Tát Quán Thế Âm

Ba mươi hai tướng hiện Ta-bà

Giáo hóa muôn loài kiếp Hằng sa

Ngàn chỗ nguyện cầu ngàn chỗ ứng

Thuyền từ biển khổ độ người ra.

"Lòng bi răn dạy vang như sấm

Tâm từ che chở mát dường mây

Tuôn dòng cam lộ, mưa chánh Pháp

Phiền não lửa lòng dứt sạch ngay!"

             Sakya Minh-Quang

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page