top of page

Buông và Gánh

Đắm lợi tham danh thế gian cuồng
Chỉ người sức mạnh có thể buông
Biết buông, mới biết làm sao gánh
Gánh Đạo vì Đời... nước mắt tuôn!
           ***
Gánh Đạo vì Đời nước mắt tuôn
Nhắc mình luôn nhớ một chữ buông!
Càng buông sức gánh càng thêm lớn
Đi trọn con đường Đạo chẳng buông!

             Sakya Minh-Quang

180933279_x.png
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page