Cắt Tóc

Ngày xưa cắt tóc kiếm tiền 
Ngày nay cắt tóc kết duyên bạn hiền 
Cắt cho rơi rụng não phiền
Trái xoan hay mặt chữ điền đều duyên!
        ***
Xin mời bạn ghé cửa thiền
Thử xem trăm não ngàn phiền rụng rơi!
               Sakya Minh-Quang

492576993_m.png
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg