top of page

Sư yêu chăm sóc Bồ-đề

Tỉa cành, nâng gốc, uốn về nẻo tâm (2)

Ma-ha nước tuệ thậm thâm

Tinh cần tưới tẩm nảy mầm từ bi (3)

Vượt lên đá sỏi sân si

Chướng duyên càng tỏ trí bi độ đời (4)

Chúc sư an lạc thảnh thơi

Chăm cây cũng chính một đời công phu! (5)

                           Sakya Minh-Quang

(1) Cây Bồ-đề (Bodhi tree) có nghĩa là cây Giác Ngộ. Đây là tên gọi để kỷ niệm việc đức Phật thành Đạo hay Giác Ngộ dưới cội cây này. Theo truyền thống Phật giáo, thuở Phật còn tại thế, cây Bồ-đề được trồng trước Tinh xá Kỳ Hoàn, tượng trưng cho đức Phật, là đối tượng kính lễ khi đức Phật đi vắng.

(2) Bồ-đề là tánh đức giác ngộ sẵn có nơi mỗi người (bản giác). Bồ-đề cũng chính là phát tâm bồ-đề, trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh (thủy giác), con đường tu tập thành tựu cứu cánh giác. Cho nên, người tu tu tin chắc vào tánh giác bình đẳng (tánh đức), nhưng phải có công phu chăm sóc tâm bồ-đề của mình (tu đức), khiến ngày càng kiên cố, không để thoái thất, cho đến khi thành Phật.

(3) Từ bi thực sự phải xuất phát từ tuệ giác Ma-ha Bát-nhã. Nếu thiếu trí tuệ bát-nhã, theo Kinh Duy-ma-cật, đó là từ bi ái kiến của phàm phu, có vướng mắc, không phải là đại bi của Bồ-tát!

(4) Theo chia sẻ của Ni Sư, có đá sỏi cây Bồ-đề càng tươi tốt. Cũng vậy, Bồ-tát đi vào đời độ sanh càng chướng ngại, càng tỏ rõ tinh thần bi trí dũng của mình. Một trong mười điều tâm niệm của người tu là: "Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường."

 

(5) Kinh nói: "Tất cả các pháp đều là Phật Pháp." Làm bất cứ việc gì chỉ cần biết quán chiếu lại mình đều là công phu của người tu. Tuệ Trung Thượng sĩ bảo: "Phản quan tự kỷ bản phận sự" là vậy.

 

   Ni Sư Nguyên Thiện trụ trì Chùa An Lạc Indianapolis cùng Ni chúng và Phật tử viếng thăm Tu Viện Thiện Tường Thứ Bảy ngày 26 tháng 09 năm 2020. Cám ơn Ni sư và đại chúng đã viếng thăm Tu Viện, lại còn chăm sóc hai cây Bồ-đề của Tu Viện. Xin thân tặng Ni Sư, người yêu thích Bồ-đề và từng trồng hàng ngàn cây bồ-đề bon-sai, bài thơ kỷ niệm:

   Nhân chuyến viếng thăm đầy đạo tình của quý Ni Sư, Sư Cô và Phật tử, xin có một chút Pháp cúng dường kính tặng chư vị thiện tri thức khắp nơi.

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát

Sakya Minh-Quang kính ghi ngày 11 tháng 10, 2020 tại Tu Viện Thiện Tường

Chăm Cội Bồ-đề (1)

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page