top of page

Chúc Tết

Tết đến mọi người lại chúc nhau:

Phát tài, phát lộc, thọ càng cao

Công danh sự nghiệp đều như ý

Cầu gì được nấy… thích làm sao! (Vạn sự Như Ý)

        ***

Tết gẫm lời chúc tết nhau

Không nhân mà muốn quả làm sao?

Người xưa chỉ rõ tu Phước trước

Lộc Thọ dồi dào sẽ theo sau! (Phước Lộc Thọ)

        ***

Tết đến có lời nhắc nhở nhau

Ý người tốt xấu biến đổi mau

Kẻ gian giả sử đều như ý

Loạn lạc đầy trời… khổ biết bao!

        ***

Tết đến có lời kính chúc nhau

Làm lành lánh dữ, sống thương nhau

Gia tài phước đức từ đây phát

Hạnh phúc đời này đến đời sau.

        ***

Tết đến tâm thành kính chúc nhau

Văn-tư-tu tuệ gắng dồi trau

Bồ-đề kiên cố, thành Đạo nghiệp

Như nguyện: sớm ngày thoát trần lao! (Vạn sự như nguyện)

Sakya Minh Quang, làm ngày 06/02/2016 (Xuân Bính Thân)

true.png
s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page