top of page

Cổ Phật Khất Thực tại Tu Viện Thiện Tường 

Kính mời đại chúng xem Cổ Phật Khất Thực tại Tu Viện Thiện Tường ngày 14-17 tháng 7, 2019

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg
bottom of page