Quán Niệm Về Cái Chết

Kính mời đại chúng cùng lắng nghe bài pháp Quán Niệm Về Cái Chết do TT Viện chủ Sakya Minh Quang thuyết giảng tại Tu Viện Thiện Tường, Dec. 8, 2017