Lễ Hoa Đăng Cầu Nguyện Đêm Giao Thừa          Xuân Mậu Tuất 2018

Xin mời đại chúng xem Lễ Hoa Đăng cầu nguyện đêm Giao Thừa Xuân Mậu Tuất 02/15-16/2018 tại Tu Viện Thiện Tường.