top of page

Lễ Hoa Đăng Cầu Nguyện Đêm Giao Thừa          Xuân Mậu Tuất 2018

Xin mời đại chúng xem Lễ Hoa Đăng cầu nguyện đêm Giao Thừa Xuân Mậu Tuất 02/15-16/2018 tại Tu Viện Thiện Tường.

bottom of page