top of page

Bi Trí Dũng Qua Hạnh Nguyện Bồ-Tát Quan Thế Âm Phần II

Bài pháp Bi Trí Dũng Qua Hạnh Nguyện Bồ-Tát Quan Thế Âm Phần II do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại Hội Phật Học Đuốc Tuệ Oct 8, 2017

bottom of page