top of page
Tin & Hiểu

Trong Kinh Phật dạy rằng: "Niềm tin mà không có trí tuệ chỉ thêm lớn vô minh; trí tuệ mà không có niềm tin chỉ thêm lớn tà kiến." Vì vậy, tin và hiểu vốn không hai. Nếu hiểu biết mà nằm ngoài niềm tin thì không phải là sự hiểu biết của Phật Pháp. Đây chỉ là thế trí biện thông, tuy có tri thức chỉ tăng thêm tà kiến phiền não. Nếu niềm tin mà nằm ngoài hiểu biết, thì đây không phải là niềm tin của Phật Pháp. Niềm tin đó là niềm tin của mê tín, niềm tin của tà tín và thậm chí là niềm tin của cuồng tín! (TT Sakya Minh-Quang)
Để hiểu rõ hơn hai chữ tin và hiểu, kính mời đại chúng lắng nghe bài pháp Tin và Hiểu do TT. Sakya Minh-Quang thuyết giảng tại chùa Quang Minh - Chicago.

bottom of page