Sám Hối và Lương Hoàng Bảo Sám Phần I

Bài pháp Sám Hối và Lương Hoàng Bảo Sám Phần I do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại chùa Viên Quang - Ohio trong Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Lần Thứ I,  Aug 2017