top of page

Trái Tim Bồ Tát

Bài pháp Trái Tim Bồ-Tát do thầy Sakya Minh Quang thuyết giảng tại Pháp Hội Quan Âm at San Jose, Ca ngày 29/10/2017

bottom of page